Museum Academy 2023
โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2023
Museum Academy 2023
20 มิ.ย. 66 3K
มิวเซียมสยาม

ผู้เขียน : Administrator

 

กำหนดการสำคัญสำหรับผู้ร่วมอบรม
 
วันนี้ - 26 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครผู้สนใจ
 
29 มิถุนายน 2566
ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2023
 
1 กรกฎาคม 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน
 
เวลาอบรม : 9.00 - 18.00 น.
สถานที่อบรม : มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (MRT สนามไชย ทางออก 1)
 
หลักสูตรที่ 1
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566
Storytelling in Museums สร้างเรื่องเล่าในงานพิพิธภัณฑ์
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ , นักเล่าเรื่อง นักออกแบบเนื้อหา นักประวัติศาสตร์ นักแปล
 
เรียนรู้วิธีการและหัวใจของการสร้างเรื่องเล่า การทดลองใช้เส้นเรื่องเล่าใหม่ๆ ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุจัดแสดงกับการออกแบบเรื่องเล่า และการออกแบบเรื่องเล่าที่ข้ามศาสตร์ความรู้ในงานนิทรรศการ
 
เหมาะสำหรับ
ภัณฑารักษ์ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ นักสื่อสารความรู้ ครู นักสื่อการเรียนรู้ นักเล่าเรื่องในพิพิธภัณฑ์
 
หลักสูตรที่ 2
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566
Visitor Friendly Exhibit Label Development and Design
เฟรนด์ลี่เอ็กซิบิท ออกแบบป้ายนิทรรศการให้เป็นมิตร
รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ MFA in Museum Exhibition Planning and Design
University of Arts, Philadelphia 
แก้วขวัญ เรืองเดชา, โปรดิวเซอร์สารคดีโทรทัศน์ นักเขียน และนักออกแบบนิทรรศการ
ศศิชา ทองเขาอ่อน, นักออกแบบประสบการณ์และสถาปนิก
 
ทำนิทรรศการให้เป็นมิตร ว่าด้วยการเขียนและออกแบบป้ายในนิทรรศการ
เรียนรู้การออกแบบป้ายและการเขียนเนื้อหา ภาษาในนิทรรศการให้เข้าถึงผู้คนที่หลากหลาย ลดความเหลื่อมล้ำ ตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการที่หลากหลายของคนเฉพาะกลุ่ม
ทำความเข้าใจในจุดร่วมระหว่างผู้เข้าชมที่หลากหลาย
ออกแบบเนื้อหา เชื่อมโยงเรื่องราว ภาษา และทัศนศิลป์ วัตถุจัดแสดงเข้าด้วยกัน
 
เหมาะสำหรับ
ภัณฑารักษ์ นักเขียน บรรณาธิการ นักวางแผนพิพิธภัณฑ์ ครีเอทีฟ นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ นักออกแบบกราฟฟิก สถาปนิก ผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
                               
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก
การฝึกอบรมเปิดกว้างให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจตอบคำถามสำหรับการคัดเลือก จำนวน 3 ข้อต่อหลักสูตร เพื่อแสดงทัศนคติและการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จากนั้นจึงประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมในแต่ละหลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2023
1) พิจารณาจากการตอบคำถามการสมัคร โดยแต่ละหลักสูตรมีจำนวนคำถามและเนื้อหาคำถามที่แตกต่างกัน คำถามในส่วนนี้ต้องการทราบทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรที่มีการเปิดรับสมัครเป็นทีมจะพิจารณาการเข้าร่วมของทีมประกอบด้วย (80%)
2) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร อาทิ งานที่ทำอยู่ปัจจุบัน การประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำ ทั้งงานพิพิธภัณฑ์หรือผู้คนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (20%)
 
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเชื่อมคนทำงานพิพิธภัณฑ์ โดยมี สพร. เป็นแกนกลางในการส่งมอบองค์ความรู้ เพื่อสร้างภาคีการเรียนรู้ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และชุมชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา
2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาแก่บุคลากรของสพร. และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ในเรื่องประวัติและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ บทบาทต่อสังคม นิยามและประเภทของพิพิธภัณฑ์ เทคนิคเชิงปฏิบัติการในงานพิพิธภัณฑ์และวิธีการในการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงานต่างๆ รูปแบบองค์กร การจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
3) เพื่อเพิ่มช่องทางงานบริการทางวิชาการในการบ่มเพาะแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ และขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่สังคม
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของงานพิพิธภัณฑ์อย่างรอบด้าน
2) สามารถสร้างองค์ความรู้ แนวคิด จินตนาการที่ได้จากการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนำความรู้ที่ได้จากการบูรณาการจากศาสตร์ที่หลากหลายไปพัฒนา หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานของตนเพื่อสร้างประโยชน์และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้
3) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสพร. และนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 50 คน (25 คน ต่อหลักสูตร)
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการความปลอดภัยจาก COVID-19
ผู้เข้าร่วมชั้นเรียน มั่นใจ ด้วยมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19
1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอนุญาตให้ผู้ร่วมชั้นเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าร่วมชั้นเรียน เท่านั้น
2) แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
3) จัดโต๊ะเรียนระหว่างบุคคลให้มีระยะห่างมากกว่า 1 ม.
4) ทำความสะอาดสถานที่เรียนด้วยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อทุกวันและทำความสะอาดเก้าอี้ พื้นที่ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ไมโครโฟน ฯลฯ ระหว่างเวลาพักกลางวัน
5) จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างโดยคำนึงถึงสุขภาวะระหว่างบุคคลและความสะอาดในการปรุง ประกอบ และจัดเตรียมอาหาร
6) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสคลุกคลีให้มีระยะห่างมากขึ้น
7) ผู้สอน ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาร่วมชั้นเรียน
8) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือให้ผู้ร่วมชั้นเรียนทุกท่านใช้ได้ตามความต้องการ มากเท่ามาก
9) ขอสงวนชั้นเรียนไว้สำหรับผู้ที่รักษามาตรการนี้
10) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 เกิดความรุนแรงอาจมีการปรับวันเวลา/ หรือปรับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนทราบอย่างใกล้ชิด
 
เรียนฟรีทุกหลักสูตร (เปิดรับ 25 คน / หลักสูตร)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2566
 
สมัครที่นี่ https://bit.ly/3p9sq03
 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 30 มิถุนายน 2565 [FB: Museum Siam]
สอบถามเพิ่มเติม 022252777 ต่อ 431, 432
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 225 2777 ต่อ 431 / มือถือ 081-912-0400
อีเมล info.museumacademy@gmail.com
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ