โครงสร้าง
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.
รอง ผอ.สบร. และ ผอ.สพร.
นายราเมศ พรหมเย็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์

งานที่รับผิดชอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้บริการประสานงานด้านพื้นที่ภายในมิวเซียมสยาม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ
นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
นักจัดการความรู้
นางสาวสุกัญญา ฉิมน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส
มล.อรอำไพ พนานุรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม
นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายพาฉัตร ทิพทัส
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวปิยมาศ สุขพลับพลา
นักจัดการความรู้
นางสาวประภัสสร สุคนธสังข์
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวดวิษา ทองเต็ม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
นางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
นักจัดการความรู้
นางสาววรรณวิษา วรวาท
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศิรดา เทียรเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวปัฐยารัช ธรรมวงษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
นายประชา สุขสบาย
นักจัดการความรู้
นางสาวไพรินทร์ มณีทิพย์
นักจัดการความรู้
นางสาวอมรรัตน์ แย้มหรุ่น
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย
นักจัดการความรู้
นายธนาวุฒิ ลิ้มสุวรรณเกษม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
นางสาวแก้วใจ อินอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเนตรประภา บุรณศิริ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางสาวไรวินท์ สมสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวทฤษฎี สุคชเดข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางรุ่งอรุณ ธนโชคศุภเศรษฐ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางพรจันทร์ เดชตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางสาวอรุณี อนันต์ธนาภรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
นางสาวขวัญหทัย พรหมลายนาค
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
นางจันทนา ศรีไพรงาม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส
นางสาวฤดี ศรีชะเอม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด
นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวระวิวรรณ นุขนาคา
นักจัดการความรู้
นางสาวมนัชญา นามละคร
นักจัดการความรู้
นางสาวธนพร หมู่เจริญทรัพย์
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางยุวเนตร ประทุมทา
นักจัดการความรู้
นายวงศธร เจริญจรัสฤกษ์
นักจัดการความรู้
นางสาวจารุณี แย้มชื่น
ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม
นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดโต
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยศนนท์ พูลสวัสดิ์