โครงสร้าง
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.
รอง ผอ.สบร. และ ผอ.สพร.
นายราเมศ พรหมเย็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ
นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
นักจัดการความรู้
นายสมภพ พรหมโชติกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส
มล.อรอำไพ พนานุรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร
นายนาวี พรหมลายนาค
นักจัดการความรู้
นางสาวสุกัญญา ฉิมน้อย
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม
นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายพาฉัตร ทิพทัส
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวปิยมาศ สุขพลับพลา
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวดวิษา ทองเต็ม
นักจัดการความรู้
นางสาวประภัสสร สุคนธสังข์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
นางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวปัฐยารัช ธรรมวงษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศิรดา เทียรเดช
นักจัดการความรู้
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ   
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
นายประชา สุขสบาย
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย
นักจัดการความรู้
นายธนาวุฒิ ลิ้มสุวรรณเกษม
นักจัดการความรู้
นางสาวไพรินทร์ มณีทิพย์
นักจัดการความรู้
นางสาวอมรรัตน์ แย้มหรุ่น
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
นางสาวแก้วใจ อินอ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาวทฤษฎี สุคชเดช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางสาวไรวินท์ สมสอง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางพรจันทร์ เดชตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
นางสาวอรุณี อนันต์ธนาภรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
นางสาวขวัญหทัย พรหมลายนาค
เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
นางจันทนา ศรีไพรงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส
นางสาวฤดี ศรีชะเอม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเนตรประภา บุรณศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิภาพร เกิดสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวขวัญชนก ตายัง
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด
นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางยุวเนตร ประทุมทา
นักจัดการความรู้อาวุโส
นางสาวระวิวรรณ นุชนาคา
นักจัดการความรู้
นางสาวมนัชญา นามละคร
นักจัดการความรู้
นางสาวธนพร หมู่เจริญทรัพย์
นักจัดการความรู้
นายวงศธร เจริญจรัสฤกษ์
นักจัดการความรู้
นางสาวจารุณี แย้มชื่น
ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม
นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดโต
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยศนนท์ พูลสวัสดิ์