ความเป็นมา

   การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

   นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

 

การจัดการสารสนเทศ

 

 การจัดเก็บเอกสารใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) โดยจะเน้นเนื้อหาในหมวดพิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมทั้งหนังสือเด็ก และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ รวมเนื้อหาทรัพยากรมากกว่า 4,000 รายการ

 

เปิดบริการ

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์