เกี่ยวกับเรา
ที่มา
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.

ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้น ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้ง “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้ เป็นแหล่ง เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์ อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น และ เสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสมแก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

สพร. ทำอะไรบ้าง?
จัดตั้งและบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ “มิวเซียมสยาม” รวมถึงศึกษางาน วิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม
ส่งเสริม พัฒนาและยก ระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
สร้างกระแส การยอมรับและ ความน่าเชื่อถือ
ของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์

พันธกิจ สพร.

ความมุ่งมั่นและเป้าหมายของ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ?

1.
ส่งเสริมประสานงานการพัฒนาและ อำนวยความสะดวกให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสวงหาความรู้ และต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่องผ่าน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
2.
สร้างพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ และเผยแพร่ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้
3.
ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความ ร่วมมือ กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อ ยกระดับมาตรฐานการจัดตั้ง และ มาตรฐานการ จัดการพิพิธภัณฑ์ ของประเทศ
4.
เผยแพร่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ปรากฏ ในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชื่อ คตินิยม ศิลปะ และความ หลากหลายของผู้คนและ ดินแดนจาก ทุกแหล่งอารยธรรม
สัญลักษณ์ คนกบแดง
หรือ รูปคนทำท่าเป็นกบ เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เพราะกบถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้จาก ลวดลายบนกลองมโหระทึกที่เป็นเครื่องมือใช้ประโคมตี ในพิธีกรรมขอฝน
 
ผู้สนับสนุน