Muse Pop Culture
เราเวียนเทียนกันทำไม?
Muse Pop Culture
25 พ.ย. 65 211

ผู้เขียน : Administrator

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งให้ปี 2565 นี้จะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม นอกจากพุทธศาสนิกชนจะออกไปทำบุญตักบาตรในวันพระนี้แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือ การเวียนเทียน

เราเวียนเทียนกันทำไม?...น่าจะเป็นคำถามที่อยู่ลึกๆ ในใจของหลายๆ คนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคนี้ ที่อาจยังไม่รู้ความหมายและความสำคัญที่แท้จริงของการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ปฏิบัติตามกันจนเป็นปกติ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักการเวียนเทียนกันก่อนว่าคืออะไร

ในทางพุทธศาสนาแล้ว คำว่า “เวียนเทียน” ใช้กับการเดินเวียนรอบบุคคล สิ่ง หรือสถานที่เคารพบูชา โดยอาจจะใช้คำอื่นก็ได้ว่า “ประทักษิณ” ซึ่งหมายถึง เบื้องขวา หรือการเวียนขวา คือ เวียนเลี้ยวไปทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา เป็นอาการแสดงความเคารพ หรือใช้คำว่า “ทักขิณาวัฏฏ์” หรือ “ทักษิณาวัฏ” ซึ่งหมายถึง เวียนขวา หรือวนไป ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้ว เช่น เมื่อครั้งพระสารีบุตรท่านไปทูลลาพระพุทธเจ้า เพื่อจะกลับไปนิพพานที่แคว้นมคธ พระสารีบุตรท่านก็ได้กระทำประทักษิณ 3 รอบต่อพระพุทธเจ้า ขณะที่การเวียนซ้าย หรือ อุตราวรรต นิยมใช้ในงานอวมงคล เช่น งานศพ

ไทยได้รับคตินี้มาจาก "อินเดีย" พร้อมกับพระพุทธศาสนา ซึ่งย้อนกลับไปราวๆ สมัยทวารวดี ซึ่งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่า...มีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ เทียน ธูป และดอกไม้ เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

การเวียนเทียนเป็นการยังถือเป็นการบูชาไฟ ให้ชีวิตสว่างรุ่งโรจน์ ไฟที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแสดงความศรัทธานั้น เป็นเหมือนตัวแทนของความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณตั้งแต่อินเดียถึงเอเชียตะวันออก ที่เปรียบไฟกับความสุกสว่างของชีวิต และยังได้อานิสงส์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ในทางตรงคือ ผู้ปฏิบัติจะมีกายที่สำรวมขึ้น มีใจิตใจที่สะอาด สงบ สร้างสมาธิระหว่างที่เดินเวียนเทียน ส่วนผลในทางอ้อมและตามความเชื่อคือ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก หลุดพ้นจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้ การเวียนเทียน ในปัจจุบันจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

#MuseumSiam
#วิสาขบูชา #เวียนเทียน
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ