Museum Academy 2021
Museum Academy 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Museum Academy 2021
24 มิ.ย. 64 3K

ผู้เขียน : Administrator

Museum Academy 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

หลักสูตรที่ 1:
Lean Startup for Digital Museum Hackathon
สร้าง (สรรค์) ดิจิทัลมิวเซียม
17 – 18 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เลื่อนเป็น 11-12 กันยายน 2564 

 

โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์, ลักขณา คุณาวิชยานนท์ และจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ
พิพิธภัณฑ์รวมสมัย RSM

 

พีริยา ธานี, อรนิดา รวีฤทธิ์ และชวิศา ฉายอินทร์
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

 

ภัทรนันท์ ทักขนนท์, อรสุธา ทัพโภทยาน และอัจฉวรรณ วชิรธนุศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เยาวภา เทพวงศ์ และนริศรา ม่วงศรี
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จนัธ เที่ยงสุรินทร์ และอาณาปาน ปิ่นประดับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วรรษมน มากคุณ และสุจินตนา ชมภูศรี
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

 

ณัฐวีร์ บุญญศิริ, ศรอนงค์ สุขยิ่ง และวรพจน์ พระภายไชย
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

 

พัฒนินทร์ ศุขโรจน์, จักรินรัฐ นิยมค้า และ กนิษฐา พวงศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ปุณณดา สายยศ และโสภา ศรีสำราญ
ไวลด์ฮอค ครีเอชั่น

 

พิมพลอย ปิยธรรมาภรณ์, ธนิตา พูนศิริ และ นภาพร ผิวดี
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรที่ 2:
Museum P2P (Practice to Product): Intermediate Board Game Workshop
มิวเซียมแอนด์เกม
19 – 21 สิงหาคม 2564

 

ณธช วรพรรุจี และพิมพ์ชนก วิทยอุดม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 

ปุณสิตา แย้มโอวาท, นัทกฤษ ยอดราช และกัญญานาฎ ศิริปัญญา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วิชญ์ แสนอาจหาญ และปาจรียา สุริวงค์
รายการป๋าเต็ดทอล์ก

 

ปิยะกัลป์ ศรีเมือง และศักดิ์สิทธ์ เหมแก้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วรากร วิมุตติไชย และปิยังกูร ทวีผล
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภิสา สันทัดการ และนิเวศ แววสมณะ
ศูนย์วัฒนธรรมต่างประเทศและกองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ภารดี สัตตะรุจาวงษ์, พิไลภรณ์ นำศิริวิวัฒน์ และจอมขวัญ หลาวเพ็ชร

 

วิชสรา อินทรัตน์ และกชกร สัจภาพพิชิต
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อรทัย สุราฤทธิ์ และปพิชญา เตียวกุล
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

นิศานาถ ไทรทองคำ, สุนิสา จันทรานนท์ และอิศรินทร์ อินทะจันทร์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)

 

ศศินันทร์ ศรีเจริญ และนานาโกะ คิมูระ พรหมา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นัฐกานต์ ภู่รุ่งฤทธิ์ และปรมพร ศิริกุลชยานนท์
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

สุดารัตน์ สันธนพิพัฒน์กุล และแพงแพง กุลัตถ์นาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หลักสูตรที่ 3:
Experience Design for Museum and Exhibition
การออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2 – 4 กันยายน 2564

 

กวิสรา แก่นโพธิ์
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กัณฐชา ศิริวนิชสุนทร
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จิราพร วงษ์ภา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชลดา พันธุ์ภักดีดิสกุล
ศิลปินอิสระ

 

ฑิตยา ชีชนะ
Pleiades Bangkok

 

ณัฐนิช เกลียวปฏินนท์
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

 

ณัฐนิช พุฒเหียง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

 

ธนภรณ์ นามนันทสิทธิ์
The Cloud

 

ธรรมิตาว์ เกษมสำราญกุล
บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด

 

นิธิ วติวุฒิพงศ์
Pleiades Bangkok

 

บุษเกตน์ อินทรปาสาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์
Pleiades Bangkok

 

ปทิตตา ศิวะมาศ
YoungHappy

 

ปทุมรัตน์ หิรัญพฤกษ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

 

ปรียพัศสรณ์ สินศึกสงบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปวิมล สามเสน
27JUNE STUDIO

 

ปวีณ์กร ชาวบางน้อย
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปัณณธร ลบลาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

 

ปาณิสรา เพชรดิน
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 

พรินทรา ชูโต
River City Bangkok

 

พิรญาณ์ อาจวิชัย
Curatorial Assistant, Thailand Biennale, Korat 2021

 

ภคกุล บุญยืนมั่น
Aurum Gallery

 

ภูริชญา จิรายุทัต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มงคล ส่งเสริมเจริญโชติ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

 

ศิตะ มานิตกุล
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

สรีระ สุขเกษม
บริษัท ปิโก จำกัด (มหาชน)

 

สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

สุชาดา คำหา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

อัตถสิทธิ์ สุขขำ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

อิทธิกร ศรีกุลวงศ์
We Park

 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน
ที่ https://bit.ly/3zUjDj1
ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
ท่านที่ไม่ลงทะเบียนตามวัน/เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การร่วมชั้นเรียน
สอบถามเพิ่มเติม มีณ-ชนน์ชนก 081-912-0400

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ