ความเป็นมา

   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้อง เก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

พบกับ

  1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
  2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
  3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

 

เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

 

สถานที่

        ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ อาคารสำนักงาน ชั้น 1

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

        โทร. 02 255 2777 - 201

        แฟกซ์: 02 225 2775