นิทรรศการครี้งนี้นำเสนอผ่านรายงาน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง "ท่าเตียน" ถ้าไม่รู้จัก แล้วจะรักได้ยังไง? รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนท่าเตียนเพื่อทำความเข้าใจกรุงเทพฯ ให้มากขึ้นในฐานะพื้นที่ที่เป็นบางกอกก่อนกรุงเทพฯ และได้กลายเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพฯ
รายงานฉบับนี้จึงทำให้ รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
The Exhibition is presented throught an assignment report by grade-12 students. The topic of the assignment, "Tha Tian: How Can We Love Without Knowing?, is a part of Social Studies course requirement, aimed to study the historical background of the Tha Tian community as a place existing before the present 'Bangkok' so that the students' understanding of Bangkok will be much enhanced. Therefore, through preparing this report, those students have an opportunity to know the past, understand the present time, and ready for any changes in the future.
02-225-277
thaitan