1.    >  
  2. ระบบสมาชิก   >  
  3. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

title-conditions

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้สมัคร" และ Museum Siam ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"Museum Siam" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษา สิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
1. การสมัครสมาชิก Museum Siam ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ผู้สมัครยินยอมให้ Museum Siam ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก Museum Siam ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง Museum Siam มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ Museum Siam ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง Museum Siam ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง Museum Siam จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ ในด้านอื่นๆทั้งสิน นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Museum Siam
7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ Museum Siam จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆที่ Museum Siam เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง Museum Siam ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมาจาก ติด Virus หรือ Spam mail ทาง Museum Siam ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
8. Museum Siam. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
9. Museum Siam.ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไข การสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ Museum Siam ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอม ผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่ทาง Museum Siam เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ