หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2518
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

สาระสำคัญในเล่ม ได้แก่ สารคดีเรื่อง สองทูลกระหม่อม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพละพระอุปนิสัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนไทย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสังคม มารยาท สุขอนามัย สิทธิและความรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องภาษาไทยและการอ่าน รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ที่มา : http://lib.obec.go.th/children-book
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ