1.    >  
  2. บริการของเรา   >  
  3. ห้องคลังความรู้

การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น


การจัดเก็บเอกสารใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) โดยจะเน้นเนื้อหาในหมวดพิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมทั้งหนังสือเด็ก และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ รวมเนื้อหาทรัพยากรมากกว่า 4,000 รายการ

* ในระยะแรก “ห้องสมุด” ให้บริการ ยืม – คืน หนังสือแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และในอนาคตจึงจะเปิดให้บริการแก่สมาชิก ประชาชนทั่วไป

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.30 – 17.30 น. ปิด วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


"ห้องคลังความรู้" ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 

โทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 111 (เคาน์เตอร์), 201, 202 (ห้องทำงานบรรณารักษ์)

โทรสาร 02-225-1881, 02-225-2775