1.    >  
 2. รู้จักเรา   >  
 3. โครงสร้างของเรา

โครงสร้างองค์กร

รอง ผอ.สบร. และ ผอ.สพร.

user

นายราเมศ พรหมเย็น

ฝ่ายมิวเซียมสยาม
 • user

  หัวหน้าฝ่ายมิวเซียมสยาม

  นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกมิวเซียมสยาม

  -   บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

   

  -   บริหารจัดการจำนวนผู้เข้าชม

   

  -   ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑ์

   

  -   การให้บริการความรู้ให้กับผู้เข้าชม แนะนำข้อมูลพื้นฐาน

แผนกพัฒนาและบริหารงานนิทรรศการ

  -   วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

   

  -   บริหารจัดการ ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย บำรุงรักษาปรับปรุงและแก้ไขชุดนิทรรศการถาวรหมุนเวียนและชั่วคราว

   

  -   ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการชุดนิทรรศการ

   

  -   ศึกษาแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อนสร้างทางสถาปัตยกรรม และชุดนิทรรศการ

   

แผนกกิจกรรมการเรียนรู้

  -   สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

   

  -   สร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมประกอบชุดนิทรรศการ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และนอกพื้นที่

   

  -   จัดทำเครื่องมือหรือใบงานสื่อสารการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ
 • user

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

  -   วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์

   

  -   พัฒนาเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำชุดนิทรรศการ

   

  -   สรรหาหัวข้อเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ และจัดทำบทนิทรรศการ

   

  -   สนับสนุนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของงานวิชาการ

   

  -   ติดตามความคืบหน้าของงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 • user

  นักจัดการความรู้อาวุโส

  นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ

  โทรศัพท์
  อีเมล์
 • user

  นักจัดการความรู้อาวุโส

  นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร

  โทรศัพท์
  อีเมล์
 • user

  นักจัดการความรู้อาวุโส

  นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้

  -   จัดทำ กำกับ ควบคุมการผลิต ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

   

  -   จัดทำคู่มือการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสพร.

 • user

  นักจัดการความรู้อาวุโส

  นางสาวยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล

  โทรศัพท์
  อีเมล์
 • user

  นักจัดการความรู้

  นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกคลังความรู้

  -   บริหารจัดการและดำเนินการคลังความรู้จัดการหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการบริการ

   

  -   สร้างสรรค์มุมอ่านหนังสือหรือมุมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการต่อยอดองค์ความรู้และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ รักการอ่านหนังสือ

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 • user

  รักษาการหัวฝ่ายเครือข่ายพิพิพธภัณฑ์

  นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกจัดตั้งและการจัดการพิพิธภัณฑ์

  -   ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งต่อไป

   

  -   รวบรวมและศึกษาความรู้ด้านการออกแบบจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆ เพื่อการเผยแพร่

   

  -   กำหนดแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและชุดนิทรรศการสถาปัตยกรรมภายใน

แผนกพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์

  -   ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางเลือก

   

  -   สำรวจและวิเคราะห์แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อยกมาตรฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

   

  -   งานการศึกษา งานอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสัมมนา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์

แผนกคลังโบราณวัตถุและงานอนุรักษ์

  -   บริหารสิ่งของจัดแสดง จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและสิ่งของจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ

   

  -   ดำเนินการอนุรักษ์เชิงป้องกันสิ่งของจัดแสดงและโบราณวัตถุ

   

  -   ศึกษาและวิจัยโบราณวัตถุทุกชิ้นของ สพร. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและแผยแพร่

สำนักงานผู้อำนวยการ
 • user

  หัวหน้าฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

  น.ส.สุขุมาล ผดุงศิลป์

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกการบริหารยุทธศาสตร์

  -   จัดทำยุทธศาสตร์ สพร. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบร. และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล

   

  -   จัดทำและพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

   

  -   พัฒนายุทธศาสตร์ของ สพร. ให้มีศักยภาพ และความพร้อมอยู่เสมอ

   

  -   ประสานงานเพื่อให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพร.

 • user

  ผชช./จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส

 • user

  น.ส.รสสุคนธ์ อนันตศฤงคาร

แผนกแผนงานและงบประมาณ

  -   กำกับดูแล และดำเนินงานในด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์แผนงาน โครงการงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามรายไตรมาสและรายปี

   

  -   ประสานเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน

   

  -   ตัดจ่ายงบประมาณ

 • user

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส

 • user

  สายสุธี วงศ์ประไพ

 • user

  นายศุภกร ปุญญฤทธิ์

 • user

  น.ส.แก้วใจ อินอ่อน

ฝ่ายอำนวยการ
 • user

  นางจินตนา ธีรวรางกูร

แผนกการเงินและบัญชี

  -   ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ใบสำคัญจ่ายการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินสดย่อยจัดทำเอกสารบันทึกทางการเงินและนำส่งภาษี

   

  -   บันทึกรายการบัญชีตามแบบที่กำหนด จัดทำงบการเงินประจำเดือน รายไตรมาส รายปี จัดทำทะเบียนคุมบัญชีย่อยต่างๆ

   

  -   ตรวจนับ และจัดเก็บเงินรายได้

   

  -   ตัดงบประมาณ

 • user

  น.ส.ทฤษฎี สุคชเดข

 • user

  น.ส.รุ่งอรุณ ธนโชคศุภเศรษฐ์

 • user

  นางพรจันทร์ เดชตระกูล

 • user

  น.ส.อรุณี อนันต์ธนาภรณ์

แผนกงานพัสดุ

  -   ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุ จัดทำสัญญา การแจกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุ

   

  -   ดำเนินการจำหน่ายทะเบียนพัสดุการขายทอดตลาด

 • user

  น.ส.อุลัยรัตน์ เกษลำ

 • user

  จนท.พัสดุ/จนท.พัสดุอาวุโส

งานบริหารทั่วไป

  -   ดำเนินการในเรื่องระบบงานสารบรรณ การรับส่งเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร จัดทำทะเบียน

   

  -   งานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพร. และ สบร.

   

  -   อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม

   

  -   กำกับดูแลงานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ

   

  -   ดำเนินการในเรื่องการรับสมัคร คัดเลือกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การปรับย้าย การประเมิน การวินัยและลงโทษ การจัดทำประวัติบุคคล ดูแลการบันทึกเวลาปฎิบัติงาน การลาและการขาดงาน

 • user

  จนท.บริหารงานทั่วไป/อาวุโส

 • user

  น.ส.ฤดี ศรีชะเอม

ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
 • user

  หัวหน้าฝ่าย

แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด

  -   จัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสร้มการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว

   

  -   ประสานงานและทำการตลาดเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

   

  -   พัฒนางานวางระบบสมาชิกสัมพันธ์

   

  -   การระดมทุนระยะสั้นและระยะยาว จัดกิจกรรม

   

  -   เพื่อหารายได้ และการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนประจำปี

 • user

  น.ส.ยุวเนตร ประทุมทา

 • user

  นักจัดการความรู้/อาวุโส

แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์

  -   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย

   

  -   ดูแล ปรับปรุงข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ และบริหารงานสื่อออนไลน์

   

  -   เผยแพร่การดำเนินงานของ สพร.และภาพลักษณ์องค์กร

   

  -   ประสานงานสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ

 • user

  นักจัดการความรู้/อาวุโส

 • user

  นายภูษิต ช่วยชูฤทธิ์

แผนกบริหารงานร้านค้า

  -   วางระบบการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การจัดกาสินค้าที่จะมาจำหน่ายรวมทั้งการศึกษาความต้องการ ของผู้บริโภคในเรื่องของความต้องการด้านสินค้า การกำหนดราคาสินค้า

   

  -   ประเมินผลการดำเนินการของร้านค้าในพิพิธภัณฑ์

 • user

  น.ส.จารุณี แย้มชื่น

แผนกสื่อและสิ่งพิมพ์

  -   จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารองค์กร สนับสนุนงานการตลาด การจัดกิจกรรม และการหารายได้

   

  -   จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่การดำเนินงานของ สพร. และภาพลักษณ์องค์กร

 • user

  นักจัดการความรู้/อาวุโส

 • user

  นักจัดการความรู้/อาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่
 • user

  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่

  นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ

  โทรศัพท์
  อีเมล์
แผนกบริหารพื้นที่

  -   บริหารจัดการการใช้งาน การปรับปรุงและการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ดูแลระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

   

  -   ควบคุม ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย

   

  -   ควบคุมดูแลระบบยานพาหนะ

   

  -   งานบำรุงดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

   

 • user

  มล.อรอำไพ พนานุรัตน์

 • user

  นายโกวิทย์ มงคลทอง

แผนกบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  -   วางแผน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ

   

  -   บริหารจัดการ ดูแลระบบการสื่อสารภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   

  -   ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อาคารนิทรรศการและในระบบสำนักงาน

   

  -   จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการซ่อมบำรุงรักษา

 • user

  จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ/อาวุโส

 • user

  นายยศนนท์ พูลสวัสดิ์

แผนกพิพิธภัณฑ์เสมือน

  -   พัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เสมือน

   

  -   จัดทำ Digital Collection & Knowledge

   

  -   พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย Virtual Museum

 • user

  จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ/อาวุโส

 • user

  จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ/อาวุโส