สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานที่มิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
31 พ.ค. 66 219

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี นำคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อและเทคโนโลยี และงานอนุรักษ์ ดูแลรักษาโบราณวัตถุ ณ มิวเซียมสยาม ย้อนกลับ