มิวเซียมสยามส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา “ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ข่าวสารองค์กร
29 พ.ค. 66 153

มิวเซียมสยามส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา “ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ โดยคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการสร้างความตระหนักและความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในทุกระดับ” นำเสนอมุมมองภารกิจของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ “มิวเซียมสยาม” ในการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการรวบรวม เรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าผ่านนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” โดยนำเสนอผ่านการตั้งคำถามและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมิวเซียมสยามจะให้ข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริง เพื่อชวนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ต่อยอดในการค้นคว้าเพิ่มเติม และสามารถเชื่อมโยงกับความสนใจของผู้รับถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสนใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแหล่งเรียนรู้ ช่องทาง และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย หากสามารถส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับเพื่อต่อยอดให้เกิดการปลูกวัฒนธรรมการเรียนรู้จะทำให้ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

 ย้อนกลับ