มิวเซียมสยามจับมืออนุสรณ์สถานแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ข่าวสารองค์กร
06 มิ.ย. 59 3K

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้มีการลงนามความร่วมมือ "โครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้" โดย มิวเซียมสยาม และ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
โดยความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์หวังขยายองค์ความรู้ให้เกิดผลมากที่สุด เข้าถึงประชาชน ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป สำหรับกิจกรรมแรกในความร่วมมืิอครั้งนี้ ทางมิวเซียมสยาม ได้สนับสนุนกิจกรรม "รักชาติ เฟสติวัล" ด้วยการส่งกิจกรรม "รถรักเรียน" และรถ Muse Bus "Let's go to the museum" เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ย้อนกลับ