สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้โชคดีกลุ่มแรกที่จะได้เข้าชมนิทรรศการถาวรชุดใหม่ "ถอดรหัสไทย" รอบพิเศษ

14


เม.ย. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

18

ก.ย.

ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้โชคดีกลุ่มแรกที่จะได้เข้าชมนิทรรศการถาวรชุดใหม่ "ถอดรหัสไทย" รอบพิเศษ

มิวเซียมสยาม

ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้โชคดีกลุ่มแรกที่จะได้เข้าชมนิทรรศการถาวรชุดใหม่ "ถอดรหัสไทย" รอบพิเศษ (ผู้โชคดี 1 ท่าน รับบัตรเข้าชม 2 ใบ) ใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างมาดูกัน

 

วันที่ 22 กันยายน 2560 รอบเช้า เวลา 10.00 น.
1 คุณฤดี ภวสิริพร
2 คุณดวงเดือน แก้วนรนันท์
3 คุณสุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล
4 คุณมิ่งขวัญ สังขะวัฒนะ
5 ครูแหลม คม
6 คุณณัฐพรรณ วรรณศิริ
7 คุณประทินทิพย์ กรวิรัตน์
8 คุณภานุชนาถ สังข์ฆะ
9 คุณอัศม์เดช จารุโสภณ
10 คุณปรนัฎฎา. พิบูลสราวุธ
11 คุณนฤพร ลิขิตลือชา
12 คุณภวินท์ วงศ์กุลธนกิจ
13 คุณพรพรรณ เตรียมการเลิศ
14 คุณสุนี สุทธิอนันต์
15 คุณนพพร อาภามงคล
16 คุณธนทรัพย์ สร้อยสน
17 คุณแสงเพ็ญ งามเลิศนภาภรณ์
18 คุณธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล
19 คุณธนพล ศรีสันติสุข
20 คุณณัฐณิชา เอกปิยะกุล
21 คุณลัคนา ถนอมนิ่มอนันต์
22 คุณธนกร แก้วลอย
23 คุณวศิณ ศรีวิทยารัตน์
24 คุณวิทยา เกิดพุฒ
25 คุณศุภาวรรณ เตยะราชกุล

 

วันที่ 22 กันยายน 2560 รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
1 คุณประทุม สุทธิปริญญานนท์
2 คุณรณชัย ญาติฉิมพลี
3 คุณชาติชัย นันท์ธราธร
4 คุณสมศักดิ์ อมรพงศ์ชัย
5 คุณณัฏชา นิมมานวุฒิพงษ์
6 คุณพศิน กฤตโยภาส
7 คุณจิรายุส ปะสีหาคลัง
8 คุณพิมพ์ประภา พลพิจิตร์
9 คุณวิศรุต เพ็ชร์ทองคำ
10 คุณกิตติชาติ ศิริธรรม
11 คุณเฉลิมพล เหมือนเผ่าพงษ์
12 คุณวรรณวิภา. บุณยะประภัศร
13 คุณธรรมศิริ ชูศักดิ์เชิดวงศ์
14 คุณเขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
15 คุณธัญวรัตน์ คณานุวัฒน์
16 คุณธนัท คูสุวรรณวารี
17 คุณอธิ คูสุวรรณวารี
18 คุณกฤตภาส คูสุวรรณวารี
19 คุณสุวิชา สิริพิพัฒน์
20 คุณพงศธร โกยสมบูรณ์
21 คุณปิยะนุช ศรีดารณพ
22 คุณพงศ์ผกา ทีบัวบาน
23 คุณณรินทร ทองไกร
24 คุณศรุพงษ์ สุดประเสริฐ
25 คุณเสาวลักษณ์ นฤมิจรพันธ์เจริญ

 

วันที่ 23 กันยายน 2560 รอบเช้า เวลา 10.00 น.
1 คุณสิทธิชัย ธรรมวโรดม
2 คุณณัฐพัชญ์ จันทร์พงษ์
3 คุณปิยนันท์ แก่นสุวรรณ์
4 คุณชุติมา วรมนตรี
5 คุณจตุพร แทนเถื่อน
6 คุณวิไล กุศลวิศิษฏ์กุล
7 คุณทรงพล จันทร์เพชร
8 คุณดวงแก้ว พบสระบัว
9 คุณเจตวัฒน์ คูสุวรรณ
10 ด.ช. ยศกร รัตนพิบูลย์
11 คุณทิพย์สุดา วารีย์
12 คุณนันทรัตน์ ป่วนสุขเปี่ยม
13 คุณธวัชชัย ศรีจันทร์
14 ด.ช.อัครินทร์ สุดยอด
15 คุณOrawan planoi
16 คุณนันทวัน สังข์ทอง
17 คุณกิรณา ปิลันธนดิลก
18 คุณนิตยา โชติพงษ์
19 คุณพาขวัญ กาญจนาคม
20 คุณกุสุมา เชื้อวงษ์
21 คุณเกศมณี ปิยะภักดีสกุล
22 คุณธีราพร โสดาตา
23 คุณนพรัตน์ ฤทธิ์เดช
24 คุณชฎาทิพย์ รัตนกูล
25 คุณสโรชา ราชวงศ์

 

วันที่ 23 กันยายน 2560 รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
1 คุณไพศาล พังจุนันท์
2 คุณภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์
3 คุณพัชรา เครื่องต้น
4 คุณบงกช นันทิวัฒน์
5 คุณพามิล บรรณทอง
6 คุณสุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล
7 คุณอาทิตยา ดาพิณ
8 คุณกอบกาญจน์ พิกุลแก้ว
9 คุณปริญญา สุทธิสัมพันธ์
10 คุณภิตินันท์ ตันติรังสี
11 คุณวิวัฒน์วงศ์ หาเรือนศรี
12 คุณเกียรติชัย หาเรือนศรี
13 คุณธารภณ นิธิจิรมน
14 คุณแพรวพรรณ รักขิโต
15 คุณวรางคณา ธนาเรืองโรจน์
16 คุณศศิธร หาเรือนศรี
17 คุณณัฐชนน อนันเอื้อ
18 คุณณัฐวัตร สุรทิน
19 คุณธีระภัทร โตสวัสดิ์
20 คุณธันยนันท์ นิธิษุภรัสมิ์
21 คุณนฤมล ปั่นแก้ว
22 คุณทิพย์ศิรินทร์ ด่านตระกูล
23 คุณมธุรดา ประสิทธิ์วงษ์
24 คุณจิรวรรณ ภูมีแกดำ
25 คุณภัทร ภัทรวรธรรม

 

วันที่ 24 กันยายน 2560 รอบเช้า เวลา 10.00 น.
1 คุณรัตติกาล ตัณฑะประสาสตร์
2 คุณนำพงศ์ ฉิมสุข
3 คุณรัฐพล พรหมกูล
4 คุณนุชนาฎ แม้นทิม
5 คุณเบญจวรรณ พลประเสริฐ
6 คุณภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์
7 คุณโสมทัต อัศวนภากาศ
8 คุณลวลี บุนนาค
9 คุณรับขวัญสิรี พรชัยเจริญ
10 คุณทัศนีย์ เทอดธนกาญจน์
11 คุณจตุรงค์ ชะวาลา
12 คุณรัตน์เกล้า วัฒนกิจ
13 คุณชูพงศ์ พงศ์โชติวัฒน์
14 คุณนวพร ตันสกุล
15 คุณทยาทิพย์ ทองตัน
16 คุณนันทนา พูลทวี
17 คุณลำยงค์ พันธุ์พญา
18 คุณอัญชลี โตเอี่ยม
19 คุณจุฑามาศ ดีทองงาม
20 คุณเกษมสุข ศรีม่วง
21 คุณอัครวัชร วงศ์แก้ว
22 คุณมัณฑิตา พูนตระกูลเกียรติ
23 คุณเอกชฎา ศรีสุวรรณ์
24 คุณสุกุลยา สิงหพันธุ์
25 ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ

 

วันที่ 24 กันยายน 2560 รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
1 คุณวันเพ็ญ ธีรวงศ์วศิน
2 คุณนฤชภรณ์ กมลนฤเมธ
3 คุณชนัญชิดา เจียรประดิษฐ์
4 คุณกขกร สุชาติเลิศปัญญา
5 คุณเสาวลักษณ์ วรรธนาภา
6 คุณลลิตา ภู่ระหงษ์
7 คุณอนุวัชร นามเชื้อ
8 คุณชโลธร ทั่งเพชร
9 คุณจุฬาภรณ์ เนื้อทอง
10 คุณเพ็ญมันตา วรรณประเวก
11 คุณกาญจน์ณัฐอร จงศิริเลิศ
12 คุณเกษม จงศิริเลิศ
13 คุณNoppanan Jantarachlotorn
14 คุณศศิประภา กิติปัญญา
15 คุณอัฐพงษ์ บุญสร้าง
16 คุณกมล พลังศักดิ์
17 คุณปราชญ์ เชิญอักษร
18 คุณJaruwan Tanrattanawong
19 คุณชัยพัทธ อุ่นทรัพยเจริญ
20 คุณธีระวัฒน์ กองเกิด
21 คุณวิภาวี เฟื่องชูนุช
22 คุณพิพัฒน์ ด่านกลาง
23 คุณสูธีวัน ศิริโสภณา
24 คุณรุจนะ วิสุทธิ์เสรีวงศ์
25 คุณธนศร กล้ารอน

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ^_^
.
ส่วนเพื่อนๆ ที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ อดใจรอกันอีกสักนิด
แล้วมาชมกันแบบเต็มๆ ในการเปิดบริการอย่างเป็นทางวันที่ 2 ธันวาคม 2560 นี้ครับ
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ www.museumsiam.org

หมายเหตุ :
- การเข้าชมนิทรรศการถาวรชุดใหม่ "ถอดรหัสไทย" รอบพิเศษ ในวันที่ 22-24 กันยายน จำนวน 3 วัน แบ่งการเข้าชมเป็นวันละ 2 รอบ (รอบเช้า เวลา 10.00 น. และรอบบ่าย เวลา 14.00 น.) รวม 6 รอบ รอบละ 50 คน
- คัดเลือกผู้โชคดีแต่ละรอบด้วยวิธีการสุ่ม จากนั้น ทางทีมานจะส่งอีเมลกลับไปหาผู้โชคดีอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของท่าน (ไม่เกิน วันพุธ)
- ผู้โชคดีสามารถผู้ติดตามเข้าชมด้วยได้ 1 คน
- ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าชมแทนได้
- เปิดลงทะเบียนในแต่ละรอบก่อนเข้าชม 30 นาที
- กรุณาเตรียมบัตรประชาชาชน หรือหลักฐานทางราชการอื่นๆ เพื่อใช้ในการยืนยันรับสิทธิ์
- การผู้ชมในรอบพิเศษสามารถภาพได้เฉพาะภาพนิ่งเท่านั้น(งดใช้แฟลช) และขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพเคลื่อนไหว ห้ามถ่ายทอดสด
ผ่านโซเชียลมีเดีย และห้ามใช้อุปกรณ์เสริม อาทิ ขาตั้งกล้อง ไฟแฟลช ไม้เซลฟี่ ฯลฯ ในการเข้าชมรอบพิเศษ

Relate

24-04

มิ.ย.-ก.ค.

สัมมนา "การเผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การเผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)" ภายใต้แนวคิด Start To Be Strong…. Strong To Be Style และก้าวต่อไปของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

22 มิถุนายน 2559

03-03

มี.ค.-มี.ค.

กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง

โดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้เขียน “การอ่านให้เก่ง” พิมพ์ครั้งที่ 17

14 กุมภาพันธ์ 2562