สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีพื้นที่เปิดร้านค้าในกิจกรรม "ตลาดนัดคนเคยรวย 2560"

20


มิ.ย. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

20

เม.ย.

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีพื้นที่เปิดร้านค้าในกิจกรรม "ตลาดนัดคนเคยรวย 2560"

มิวเซียมสยาม

#ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีพื้นที่เปิดร้านค้าในกิจกรรม "ตลาดนัดคนเคยรวย 2560" มีรายชื่อดังนี้ครับ
------
1. #ประเภทร้านขายของมือสอง
Karntaphong Rerksiri
Punvijit Promkutkeo
saranya chalayonnawin
คุณกฤตญกร อ่อนต้อม
คุณกษมา วิชชุปราชญา
คุณขนิษฐา ดีใจ
คุณจณัญญา วิรุณานนท์
คุณจันทร์ศิริ มนูญผล
คุณจารุณี โพธิ์แย้ม
คุณจินต์จุฑา สีจร
คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
คุณจุฑาทิพย์ สาสน์สุนทรโสภณ
คุณชลธิชา ชาญแหลม
คุณชลิตา กุลศิริพฤกษ์
คุณชัชชนก ศรีกิตติศักดิ์
คุณชิดชนก คงเกตุ
คุณชุติมา บุญฤดี
คุณชุติมาภรณ์ จิตจำ
คุณฐิตารีย์ วิลาสมงคลชัย
คุณฐิติกร เลิศศิริรังสรรค์
คุณณรัช เจริญหลาย
คุณณัฐจรีย์ พงศ์ภควัตร
คุณณัฐธยาน์ สุจริตในธรรม
คุณณัฐพร โกสีห์อำไพวงศ์
คุณทศพร เอมประสิทธิ์
คุณธนพร ฤกษ์ขวัญยังมี
คุณธัญพร พฤทธานันทน์
คุณธิดารัตน์ ซามาตย์
คุณธิดารัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
คุณธิติมา
คุณนรินทร์ ธรรมลังกา
คุณนริศ บูรณะฤดี
คุณนิชฌารนัณท์ พิพัฒนามงคล
คุณนุชนาถ แม้นทิม
คุณบัณฑิต ฮั่นตระกูล
คุณบุณยชา ใจรักธรรม
คุณบุรินทร์ สิงห์โตอาจ
คุณปณิธิ ชื่นฤดีมล
คุณประพันธ์ อำนวยผล
คุณปรียาพร โกวินธนาพัฒน์
คุณปรียาพร โกวินธนาพัฒน์
คุณปวรดา จิรานุภาพ
คุณปาริชาติ รัตนะ
คุณปิยนุช บุญประคอง
คุณปิยบุตร หล่อไกเลิศ
คุณพจนี เอนกวนิช
คุณพรรณทิภา มีจินดา
คุณพรรณพิลาศ แซ่เฮ้ง
คุณพลพิศิษฏ์ คงธนญาณ
คุณพัชรี ทศจรูญเกียรติ
คุณพัทธมน นิศาบดี
คุณพันธนันท์ วิสาสมงคลชัย
คุณพิไลพร อรสิริวรรณ
คุณพุฒิเศรษฐ์ จิรพิศาลกุล
คุณภัชรี แซ่อึ้ง
คุณภัสสร สิงหกาญจนา
คุณภัสสรี เพชรเจริญ
คุณภูมิพิมพ์กานต์ อุดมพงศ์สุข
คุณภูวเนศวร์ บันลือสมบัติกูล
คุณมนัสวีร์ สิริพรหมภัทร
คุณมนิษฐา ไร่แสง
คุณรณยศ ปลุกใจ
คุณรวงอรุน ประยูรสมบัติ
คุณฤกษ์ เชาวนะกวี
คุณลักษมี แสนเลิศ
คุณวทันยา เชื้อวงษ์
คุณวราพร ไตรรงค์
คุณวราพร ไตรรงค์
คุณวราภัส อาทโรประยูร
คุณวลัยลักษณ์ ชุติวราภรณ์
คุณวัชรี ศรีสุวรรณ
คุณวันใส ตั้งอุดมผล
คุณวาริฉัตร. ดวงจินดา
คุณวิมนรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ
คุณวีระศักดิ์ วิเศษสินธุ์
คุณศศิภา จงรักโชคชัย
คุณศิริพรรณ แก้วกล้า
คุณสมิษธิ์ มหาชัยศิลป์
คุณสรัสนันท์ วัฒนหงษ์สิริ
คุณสโรชา หง่าสงฆ์
คุณสิริลักษณ์ รัศมีดำรงกิจ
คุณสุกฤตา ชมธวัช
คุณสุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล
คุณสุทธิลักษณ์ ฐิติวร
คุณสุมิตร กาญจนพิบูลย์
คุณเสริมสิน ชินวุฒิวงศ์
คุณองอร บุณย์เพิ่ม
คุณอภิษฐา ดวงมณี
คุณอรวรรณ สุจินตวงษ์
คุณอังสนา สินธุ์ธนาธิป
คุณอารยา สุวรรณศรีสุข
คุณอำนวย ศรีสุวรรณ
คุณอำไพ ธงเกียรติเจริญ
คุณอิศรา สุนทรธนบาล
คุณอิสรีย์ ไวทยบุญ
คุณอุดมลักษณ์ เย็นใจ
คุณเอกวีร์ กลั่นปรีชา
----------------
2. #ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม
คุณกรดา ทิมแกร
คุณกาญจนา จงวิลัยวรรณ
คุณกาญจนา จงวิลัยวรรณ
คุณกานต์ธิดา พฤฒิวานิชกุล
คุณขวัญณภัทรา โตใหญ่
คุณจารุณี โพธิ์แย้ม
คุณเจนจิรา ถวิลพัฒนา
คุณฐิตารีย์ วิลาสมงคลชัย
คุณณิชาภัทร เติมศิริกุล
คุณทิพาวรรณ วรรณมหินทร์
คุณธัญญ์นภัส ฉัตร์เบญจนันท์
คุณธิดารัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
คุณธิมลรัตน์ รัตนภาณุเดช
คุณนภาพร ฟองคำสี
คุณพิชญ์สินี ฉ่ำเอียม
คุณพิไลพร อรสิริวรรณ
คุณมณีวรรณ แซ่ลิ้ม
คุณมณีวรรณ แซ่ลิ้ม
คุณมนิษฐา ไร่แสง
คุณวรกัลยา ศิริมาลัยวัลย์
คุณวราพร ไตรรงค์
คุณวราภรณ์ กิจปรีชาวนิช
คุณศศกร ตั้งบุญศิลป์
คุณศุภวัชกร เกษรบัว
คุณสุจินดา อ้นไพรวัลย์
คุณสุปราณี มอญดะ
คุณอัญชิสา พิทักษ์สิริมงคล
คุณอำไพ ธงเกียรติเจริญ
-------------------
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังนี้ รบกวนติดต่อกลับหาทีมงานที่เบอร์ 02-225-2777 ต่อ 413 (คุณนุ่น)
1.คุณยุทธ
2.คุณยุพิน
-----------------
ขอแสดงคความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อทุกท่าน แล้ววันที่ 29 เม.ย. มาชอปปิงกันนะครับ ^_^
 
 
 
หมายเหตุ
- ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่าน คือ ผู้ที่มีพื้นที่ในกิจกรรมแล้ว (ดูรายชื่อได้ที่ www.museumsiam.org)
- ในวันจัดกิจกรรม (29 เม.ย.) ให้นำบัตรประชาชนตัวจริิงมายืนยันตัวก่อนเริ่มงาน
- ทางมิวเซียมสยามจะจัดพื้นที่ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่าน โดยจะแจ้งผังพื้นที่การขายของให้ทุกท่านทราบตอนลงทะเบียนก่อนเริ่มงาน

Relate

10-10

ต.ค.-พ.ย.

ร่วมเวิร์คช็อปโดยคณะนักแสดง G-Bistaki จากประเทศฝรั่งเศส

มิวเซียมสยาม ขอเชิญนักแสดงผู้มีไฟ ร่วมเวิร์คช็อปโดยคณะนักแสดง G-Bistaki จากประเทศฝรั่งเศส พร้อมโอกาสในการแสดง "Cooperatzia" ในงาน La Fete 2017

10 ตุลาคม 2560

31

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนา Museum inFocus 2017 : Museum Game

"การถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม" กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

1 กันยายน 2560

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน! (2560)

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน!

6 กุมภาพันธ์ 2563