งานนิทรรศการภาพถ่าย "Pattani Retweet " และการสานสุขเสวนา
ข่าวสารองค์กร
18 พ.ย. 58 1K

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมเปิดพื้นที่จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "Pattani Retweet " และการสานสุขเสวนา ภายใต้โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเชียน กิจกรรมเยาวชนคนตานี มีดีสู่อาเชียน (Pattani youth Initiative for ASEAN) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ขนบธรรมเนียนประเพณีความเป็นพหุวัฒนรรม ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สุนทรียวิถีของผู้คนในปัตตานี งานมีระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ณ มิวเซียมสยาม (อาคารอเนกประสงค์)ย้อนกลับ