ห้องคลังความรู้ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2562
ข่าวสารองค์กร
11 ก.พ. 63 2K
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2562 ในประเภทต่างๆ
 
โดย “ห้องคลังความรู้ " มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นห้องสมุดเฉพาะดีเด่นในโอกาสนี้ด้วย


ย้อนกลับ