สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ข่าวสารองค์กร
17 ม.ค. 63 1K

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ( มิวเซียมสยาม ) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำโดย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ( มิวเซียมสยาม ) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งนี้พันธกิจที่สำคัญของ สพร. คือการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศโดยบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในรูปแบบ Discovery Museum Networkการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พร้อมสร้างความร่วมมือประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยหวังว่าในความร่วมมือครั้งนี้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางพิเศษ” เป็นศูนย์ข้อมูลรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปย้อนกลับ