มิวเซียมสยามและมิวเซียมภูเก็ต ร่วมส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต
ข่าวสารองค์กร
23 ธ.ค. 62 1K

มิวเซียมสยามและมิวเซียมภูเก็ต ร่วมส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต โดยทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้เข้ามารวมบริหารจัดการมิวเซียมภูเก็ตและดําเนินงานเผยแพรองค์ความรู้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ทั้งปัจจุบันยังคงทำงานสานต่อพันธกิจที่เกินขึ้นโดยในปีนี้มุ่งหวังศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตที่เชื่อมโยง ไปสู่ต้นรากทางวัฒนธรรมมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งอาหารและประเพณีสําคัญ ได้แก่ ตรุษจีน พ้อต่อ ไหว์พระจันทร ถือศีลกินผัก ของเมืองภูเก็ต ในปจจุบันนั้นได้รับอิทธิพลจากฝูเจี้ยน ผ่านปีนังและมาถึงภูเก็ต

 

ทั้งยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทําการค้นคว้านําไปสูู่การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู็ตลอดปี 2563 และในครั้งนี้ได้หยิบเล่าเรื่องราวการรับอิทธิพล พัฒนาการความเหมือนความต่าง ในแง่เครื่องปรุง วัตถุดิบและฝีมือการผสมผสาน ผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม กับการบรรยาย “หมี่ฮกเกี้ยน” สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ฝูเจี้ยน–ภูเก็ต" ได้รับเกียรติจาก Mr.Chen xinda ผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน , อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร ที่ปรึกษามิวเซียมภูเก็ต และร่วมชิมรส หมี่ฮกเกี้ยน โดยอาจารย์สุพิศ ตันสุธัญลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาหารภูเก็ต สมาคมเพอรานากันแห่งประเทศไทย/คุณสัญชัย ตัณฑวณิช ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมปีนัง ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ตย้อนกลับ