ห้องคลังโบราณวัตถุจัดการอบรมอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ข่าวสารองค์กร
26 มี.ค. 61 2K

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายห้องคลังโบราณวัตถุ ได้จัดการอบรมการฝึกปฏิบัติการณ์ เรื่อง "อนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย" ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) โดยผู้ที่เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงทดลองฝึกปฏิบัติการจริงผ่านการ Workshop เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และอัพเดตเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ผ้าและเครื่องแต่งกายของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้เข้าสู่ระดับสากล สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปริฉัตร แสงศิริกุลชัย นักอนุรักษ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้เกียรติเป็นสวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมในครั้งต่อไป หรือสนใจกิจกรรมและภารกิจของห้องคลังโบราณวัตถุ สามารถติดต่อสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.museumsiam.org/Service-Archiveย้อนกลับ