สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุพรรณบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

สุพรรณบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนมาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

: 0-3555-1021, 0-3555-1040

0-3555-1021

www.thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับอุดมศึกษา 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3. นักเรียนระดับประถม 4. นักท่องเที่ยวในประเทศ 5. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6. นักวิชาการนักวิจัย 7. บุคคลทั่วไป

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ,นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

สิงห์สำริด เป็นศิลปะทันสมัยทวารวดี สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 (ราว 1,200 – 1,300 ปีมาแล้ว) มาจากคติความเชื่อที่ว่าสิงโตเป็นสัตว์สำคัญ ที่ปรากฏในงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากประเทศอินเดีย เนื่องจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาปรากฏสัตว์ดังกล่าวอยู่ในธรรมชาติ สิงโตสำริดชิ้นนี้เป็นของหายาก นอกจากจะมีขนาดเล็กและหล่อด้วยโลหะสำริดแล้ว ฝีมือในการปั้นยังแสดงถึงอารมณ์ และลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 2 ชั้น และเรือน ลาวโซ่ง 1 หลัง

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 อาคารจัดแสดง ภาพที่ 2 ด้านข้างอาคารจัดแสดง ภาพที่ 3 บรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ภาพที่ 4 สวนด้านข้างอาคาร ภาพที่ 5 ทางเข้าอาคารจัดแสดง ภาพที่ 6 เรือนลาวโซ่ง

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 อาคาร ได้แก่ อาคารที่1 จัดแสดงอารยธรรมเมืองอู่ทองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 5 – 16) ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ รับรูปแบบศาสนา ศิลปะแบบอมราวดีและแบบคุปตะจากอินเดียและศิลปะศรีวิชัยจากภาคใต้ เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องมือหินขัด แวปั่นด้ายดินเผา ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เหรียญกษาปณ์ เหรียญสมัยจักรพรรดิวิคโตรินุส ประติมากรรมดินเผารูปพระสงฆ์ 3 องค์อุ้มบาตร พระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรกศิลปะแบบอมราวดี ธรรมจักร จารึกแผ่นทองแดง เศียรพระพุทธรูปทองคำ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ฯลฯ อาคารที่ 2 จัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองอู่ทองในสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20 -24 การบูรณะซ่อมแซมเจดีย์หมายเลข 1 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2173 – 2198 ) โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ขันสำริด ครอบเต้าปูนสำริด กังสดาลและกระปุกลายครามของจีน ฯลฯ อาคารที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมเรือนลาวโซ่ง จัดแสดงขนมธรรมเนียม ประเพณี เครื่องมือ เครื่องใช้และการทอผ้า

วัตถุจัดแสดง

โบราณ/ศิลปวัตถุ ในวัฒนธรรมทวารวดี และเมืองอู่ทองสมัยอยุธยา เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เหรียญจักรพรรดิวิคโตรินุส ธรรมจักร จารึกแผ่นทองแดง เศียรพระพุทธรูปทองคำ พระพิมพ์ เครื่องใช้สำริด กังสดาล และกระปุกลายครามของจีน ฯลฯ นอกจากนี้ที่เรือนลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ ยังจัดแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี เครื่องมือ เครื่องใช้และการทำผ้า ฯลฯ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชิ้นที่ 1. แผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตร ชิ้นที่ 2. ธรรมจักรศิลา ชิ้นที่ 3. เศียรพระพุทธรูปทองคำ

การจัดเก็บ

การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์: มี การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุทั้งหมด ห้องเก็บคลังวัตถุโดยเฉพาะ: มี ลักษณะเป็นคลังเปิด เพื่อให้บริการทางการศึกษาด้วย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1.มีแผ่นพับ และหนังสือนำชม 2.มีรายการทางโทรทัศน์มาถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น รายการจดหมายเหตุกรุงศรีฯ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 3. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ผู้ดูแล: นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล