สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0-2223-6162

0-2223-6162

www.national-gallery.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

อันดับ 1 นักเรียนระดับอุดมศึกษา อันดับ 2 องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อันดับ 3 นักวิชาการ / นักวิจัยอันดับ 4 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ อันดับ 5 บุคคลทั่วไป

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม (กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

รถประจำทางสาย 1, 3, 6, 9, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 201, 203 รถปรับอากาศสาย1, 8, 25, 38, 39, 44, 506, 507 และ 512 เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าช้าง

ประวัติความเป็นมา

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นชาวอิตาเลียน เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรจี เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกมาเป็นช่างปั้นกรมศิลปากรในรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2466 ซึ่งศิลปะของชาวไทยในยุคนั้นยังเป็นแบบประเพณี(เช่นลายไทย) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ออกแบบและสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ของไทยให้ทัดเทียมศิลปะสากล ด้วยการริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนศิลปศึกษา (ช่างศิลป) ริเริ่มจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานบทความทางศิลปะที่มีคุณค่าต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย ก่อนถึงแก่กรรมใน พ.ศ.2505 กำรงตำแหน่งข้าราชการวิสามัญชั้นพิเศษ,ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และคณะบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยความสำนึกในคุณูปการที่มีต่อคนไทย ห้องทำงานของท่าน จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดแดสงนิทรรศการถาวร,ชีวประวัติบุคคล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีนะศรี, ผลงานศิลปะทันสมัยใหม่ในยุคศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, จัดแสดงสิ่งของอาทิ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,เครื่องมือ,อุปกรณ์สื่อสาร,หนังสือและผลงานศิลปะ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงผลงาน เครื่องมือเครื่องใช้และของใช้ส่วนตัวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยจำลองบรรยากาศโต๊ะทำงานดั้งเดิมเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนแบบร่างอนุสาวรีย์และประติมากรรมชิ้นสำคัญ เช่น แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 แบบร่างพระศรีศากยทศพลญาณ พระประธานพุทธมณฑล และต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่ 8 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้สำหรับค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก ให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมภายในห้องจัดแสดง ส่วนที่สอง จัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด เช่น นายเฟื้อ หริพิทักษ์, นายประยูร อุลุชาฎะ, นายชลูด นิ่มเสมอ, นายจำรัส เกียรติก้อง, นายเขียน ยิ้มศิริ, นายสวัสดิ์ ตันติสุข, นายทวี นันทขว้าง ฯลฯ ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปกรรมในยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งดำเนินรอยตามแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะตามหลักวิชาการที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้วางรากฐาน

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

วัตถุที่จัดแสดงมีความสำคัญทุกชิ้น

การจัดเก็บ

การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ (จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมของกรมศิลปากร)

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

อยู่ในสังกัดของสำนักโบราณคดีและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เครือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานศิลปร่วมสมัยของไทย แยกจากหน่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ชาติ สังกัดกรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล