สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. สุราษฎร์ธานี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา

สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 155 – 156 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

0 7743 1066

www.nationalmuseum.finearts.go.th

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่าง ๆ ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา โดยพระครูโสภณ เจตสิการาม เป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2493 พระครูอินทปัญญาจารย์ เป็นผู้เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรหลังแรก สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2495 จากนั้นกรมศิลปากรได้งบประมาณสร้างอาคารหลังที่สองในปี พ.ศ. 2499 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ปรับปรุงขยายต่อเติมอาคารใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล และจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี พ.ศ. 2525 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วย อาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เครื่องเงินและเครื่องทอง ที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่ ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต ศิลป์พื้นบ้าน และส่วนที่ 5 ได้มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเพรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ นอกจากโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่จะได้เห็นทั้งในตู้จัดแสดงและตั้งอยู่ภายในห้องต่าง ๆ ยังมีการจัดแสดงระฆังเก่าในสมัยราชวงศ์หมิงสองใบ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า โดยระฆังสองใบนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรโบราณไชยา และชุดพระเครื่องศิลปะอยุธยา เครื่องเบญจรงค์สีสวย และอีกมากมายที่มีให้เราได้ชม

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางอนงค์ หนูแป้น หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ ภัทรักษ์ 7 สังกัดกรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล