สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. สุรินทร์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านดม ภูมิโปน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านดม ภูมิโปน

สุรินทร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนดมวิทยาคาร หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม ดม สังขะ สุรินทร์ 32150

0 4414 8291

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ต้องทำจดหมายขออนุญาตหรือโทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยความคิดริเริ่มของอาจารย์ทองเหลือง บุญพร้อม อดีตอาจารย์ในโรงเรียนดมวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านภูมิโปน บ้านดม ในการบริจาควัตถุสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดแสดงแต่แรกจัดแสดงบนอาคารเรียน ต่อมาเมื่อมีการสร้างห้องสมุด จึงมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ด้วยอาคารห้องสมุดใช้งบประมาณการสร้างจากผ้าป่าของศิษย์เก่า และมีชุมชนสนับสนุนในทุกด้าน การจัดเก็บวัตถุ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ ถ้าหากที่ใดมีวัตถุที่มีสภาพสมบูรณ์อาจารย์จะจดชื่อไว้ แล้วจึงทำการขอวัตถุมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เมื่อได้วัตถุมาจะทำทะเบียนวัตถุ โดยการถ่ายรูปวัตถุ และเจ้าของวัตถุ ต่อมาถ้าชาวบ้านมีการขุดพบโบราณวัตถุจะมาติดต่ออาจารย์ ต่อมาอาจารย์ทองเหลือง บุญพร้อม ได้มีโอกาสรู้จักกับ ดร.มิเชล ดราเมต์ นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาศึกษาปราสาทภูมิโปน ดร.มิเชล ดราเนต์ ได้ให้ความว่า ถ้าอยากรู้จักปราสาทภูมิโปนต้องรู้จักศิลปะเขมรทั้งหมด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาศิลปะเขมรของอาจารย์ทองเหลือง ซึ่งนับว่าอาจารญ์ทองเหลืองนั้น เป็นปราชญ์ชาวบ้านทางด้านศิลปะเขมรแห่งเมืองสุรินทร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เปิดเป็นหลักสูตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการสอนให้รู้จักชื่อโบราณสถาน ที่ตั้ง และความสำคัญ โดยมีการพานักเรียนไปเรียนในสถานที่จริง นอกจากนี้ยังมี ปราสาทภูมิโปน ซึ่งเป็นชุมชนเมืองโบราณ ที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบ มีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่ออกแบบซับซ้อนหลายสระให้ได้ชมเพิ่มเติม

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

โรงเรียนดมวิทยาคาร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล