1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. มหาสารคาม   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

มหาสารคาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ห้อง SC2-300 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

0 4375 4247-8 ต่อ 1179, 0 4375 4321-40 ต่อ 1179

www.mushroom.msu.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 17:00

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาขึ้นมานั้น เพราะมีการศึกษาทางวิขาการของเห็ดน้อยมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงปัญหาและต้องการทำหน้าที่เป็นผู้นำเพื่อการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความรู้ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการ “พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา” ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก Thai-Korea Natural Phellinus Mushroom Research Center และเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแห่งนี้จึงเกิดขึ้น และนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย โดยที่ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ทั้งเห็ดในภาคอีสานและเห็ดที่มีการวิจัยหรือได้รับความสนใจในต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่ ๆ เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะโรคที่ยาแผนปัจจุบันยังรักษาไม่ได้ ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดมากมาย โซนแรกเป็นโซนที่เน้นไปในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานจากเห็ด ประโยชน์จากเห็ด และยังมีตู้โชว์เห็ดแกะสลัก ซึ่งสื่อให้เห็นว่าเป็นเห็ดที่แข็งเหมือนไม้ ต่อมาก็เป็นส่วนแสดงเห็ดตัวอย่างที่หายาก เช่น เห็ดอุ้งตีนหมี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการวิขาการกับผู้ที่สนใจน่าตัวอย่างเห็ดไปวิจัยต่อได้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อได้อีกด้วยและยังมีเห็ดอีกมากมายที่เก็บอยู่ในโหลแก้ว วางเรียงรายให้ได้เดินชมกันอย่างเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล