1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. กาฬสินธุ์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท วัดสิมนาโก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท วัดสิมนาโก

กาฬสินธุ์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านนาโก ม.7 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม * กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทวัดสิมนาโก ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยชาวบ้านนาโก ร่วมมือกับนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ภาคศึกษา รุ่นที่ 9 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามแนวคิดของพระครูเมตตา คุณาภรณ์ (เจ้าอาวาส) และพระครูกิตติ ธรรมาภินัน (รองเจ้าคณะอำเภอ) ที่ต้องการให้นักเรียนและชาวบ้านในท้องที่ได้เข้ามาศึกษาถึงคุณค่าของวัตถุสิ่งของเก่าแก่ เพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่ที่ส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างมีคุณค่า อีกทั้งเป็นการจัดทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 36 พรรษา โดยเดิมทีนั้นมีอาคารที่ใช้จัดแสดง 2 หลัง แต่ถูกไฟไหม้ไป 1 หลัง ทำให้วัตถุที่จัดแสดงถูกเผาไหม้เป็นบางส่วน ส่วนอาคารทีเหลือและยังใช้ในการจัดแสดงปัจจุบัน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เรียกว่า ‘หอเย็น’ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวัตถุทั้งที่เป็นสมบัติของวัดที่สืบต่อกันมา และบางส่วนที่ได้จากการบริจาคของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ของคนอีสาน มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือทอผ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี เครื่องโลหะและเครื่องใช้ในการศาสนา ที่แสดงถึงวิถีชีวิตแบบเดิม

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสาน, กลุ่มชนเผ่า, วัฒนธรรมและประเพณี และภูมิปัญญา อาคารพิพิธภัณฑ์มี ๑ ชั้น โดยการจัดแสดงไม่มีการแบ่งประเภทสิ่งของไว้ชัดเจน เนื่องจากมีพื้นที่น้อยและขาดการบำรุงรักษา ภายในอาคารจึงมีสภาพคล้ายห้องเก็บของ อย่างไรก็ตามมีวัตถุบางส่วนจัดแสดงอยู่บนแท่นวาง เช่น พระพุทธรูป, เครื่องจักสาน, เครื่องปั้นดินเผา และ เครื่องมือเครื่องใช้ ขณะที่บางส่วนจัดแสดงอยู่ภายในตู้กระจก เช่น ผ้าทอพื้นถิ่น และซากฟอสซิล เป็นต้น โดยวัตถุบางชิ้นได้มีแผ่นป้ายข้อมูลแสดงเลขทะเบียน, ชื่อเรียก, ประเภทสิ่งของ, อายุ, ประโยชน์ใช้สอย, ผู้ค้นพบ/บริจาค และผู้ดูแล แผ่นป้ายเหล่านี้จัดทำโดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนิทรรศการภายในอาคารหอเย็นแล้ว เจ้าอาวาสยังได้เก็บรักษาเครื่องประดับอาคารที่ถูกรื้อทิ้งไปแล้วไว้ในห้องเรียนชั้นที่ ๑ ของอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุประเภทไม้สลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นศิลปะพื้นบ้านแบบชาวผู้ไท ได้แก่ คันทวย, ชายคา และ ช่อฟ้า เป็นต้น

วัตถุจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พระครูเมตตาคุณาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์และเจ้าอาวาสวัดสิมนาโก

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล