สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. ลำปาง   >  
  7. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

ลำปาง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กิโลเมตรที่ 28 – 29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190

0-5424-7871

0-5425-7871

www.thailandelelphant.org

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

07:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

เด็ก 30 บาท / ผู้ใหญ่ 70 บาท

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2534 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ โดยได้ย้ายศูนย์ฝึกช้างจากอำเภองาว มาตั้งแต่ไว้ที่นี่ ซึ่งมีสถานที่กว้าง เหมาะกับการอาศัยของช้างมากกว่า เป็นการขยายขอบเขตการอนุรักษ์และบริบาลซึ่งไทยให้ครอบคลุมทุกแง่มุม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนคราธิวาส ราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นสถาบันคชาบาลในพระอุปถัมภ์จวบจนถึงปัจจุบัน โดยภายในสถาบัน มีการดูแลศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับช้าง รวมถึงการบริการนักท่องเที่ยว ทั้งการแสดงช้างและที่พักโฮมสเตย์ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด มาที่นี่ต้องดู! กิจกรรมการแสดงของช้าง ช้างอาบน้ำ กระบวนการผลิตกระดษมูลช้าง โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของมูลช้าง และโรงพยาบาลช้าง

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล