สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครสวรรค์   >  
  7. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

0-5627-4525

http://www.bungborraped.net

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

10:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 20 บาท

ประวัติความเป็นมา

บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และในปี 2543 องค์กาบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบพื้นที่ใกล้ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ จากกรมประมง จำนวน 165 ไร่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามนานาชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550’ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงธรรมชาติศึกษา มีสิ่งชีวิต พันธุ์ปลาทะเลและพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด โดยมีการสร้างระบบนิเวศ เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลาหายากชนิดต่างๆ รวมถึงแสดงวิถีชีวิต อุปกรณ์ประมง และวิธีการจับปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ภาพที่1 ชื่อวัตถุ ปลากระเบนราหูยักษ์ คำบรรยาย เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Himantura chaophraya เป็นปลากระเบนราหูน้ำจืดที่บึงบอระเพ็ดเพศเมีย 2 ตัว ขนาดความยาว 2 เมตร น้ำหนัก 100 กิโลกรัม อายุ 35 ปี ภาพที่2 ชื่อวัตถุ ปลาเสือตอลายใหญ่ คำบรรยาย เป็นสัตว์น้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน ประเทศไทยเคยพบชุกชุมมากในบึงบอระเพ็ด แต่ปัจจุบันคาดว่าเสือตอลายใหญ่สูญหายไป จากประเทศไทยแล้วที่เห็นอยู่เป็นการนำเข้า จากต่างประเทศ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ผู้ดูแล: คุณมะลิวัลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล