1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครสวรรค์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ วัดเกยไชยเหนือ

พิพิธภัณฑ์ วัดเกยไชยเหนือ

นครสวรรค์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

58 หมู่ 4 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์

(056) 353-062

(056) 353-062

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

06:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

วัดเกยไชยเหนือ เดิมเรียกว่าวัดท่าบรมธาตุ สำหรับการก่อสร้างพระบรมธาตุแห่งนี้ ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่คำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า การสร้างพระบรมธาตุแห่งนี้สัมพันธ์กับการสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2246-2251) โดยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระเจ้าเสือประสูติ ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตร เมื่อพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงระลึกถึงที่ประสูติตามคำพระมารดาตรัสเล่า จึงโปรดให้สมุหนายกเกณฑ์ผู้คนลำเลียงสิ่งของ ไปก่อสร้างวัด ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ จึงแล้วเสร็จ ในระหว่างการก่อสร้างพระอารามแห่งนี้ ตราบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ คงจะมีเรือบรรทุกสิ่งของผ่านไปมาหลายครั้ง พระเจ้าแผ่นดินอาจเสด็จมาเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งเสด็จมาในงานฉลองพระอารามตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร มีเรื่องเล่าแทรกว่า เรื่อพระที่นั่งเกยตื้น ณ หาดทราย บริเวณที่ตั้ง วัดเกยไชยเหนือในปัจจุบัน พระเจ้าแผ่นดินอาจทอดพระเนตรเห็นชัยภูมิที่แปลกตาเนื่องจากการสบกันของแม่น้ำสองสาย จึงตรัสขอที่ดินจากตายายผู้ทำมาหากินบริเวณนั้น สร้างพระเจดีย์พระบรมธาตุ เข้าใจว่าทรงโปรดให้สร้างวัดด้วยในคราวเดียวกัน ณ บริเวณดังกล่าว โดยใช้วัสดุสิ่งของการสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง จึงเรียกว่า วัดพระบรมธาตุตั้งแต่นั้นมา สำหรับหมู่บ้านแถบนั้นก็ได้นามว่า บ้านเกยไชย ตามเหตุการณ์เรือพระที่นั่งเกยตื้น งานสมโภชพระบรมธาตุมีสืบเนื่องมาโดยตลอดประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นงานปิดทองและห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 5 ครั้ง 2 จัดขึ้นในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 เพื่อปิดทององค์พระเจดีย์ และจัดงานแข่งเรือ โดยพื้นทั้งในบริเวณวัดเกยไชยเหนือและโดยรอบ มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชนรวมถึงเป็นเส้นทางค้าขาย เป็นจุดผ่านสบกันระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน มีผู้คนเดินทางไปมาทางเรือตั้งแต่อดีต จึงพบวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศสาตร์ ที่มีความหลากหลายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อรวบรวมสิ่งของที่ได้มามากขึ้น ทางวัดจึงมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกยไชยเหนือขึ้น โดยท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อน พระครูนิทานธรรมประทาน (หลวงพ่อเที่ยง) โดบรวบรวมวัตถุที่มีอยู่ในวัด พอชาวบ้านได้ทราบข่าวก็นำวัตถุมาบริจาคด้วย เรี่ยไรเงินสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยจุดเด่นคือการสร้างด้วยไม้ตาลพืชเศรษฐกิจของชุมชนเกยไชย มีลวดลายสวยงาม เมื่อปี 2535 ต่อมาเมื่อมีวัตถุเพิ่มขึ้นอีก อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถจัดเก็บได้พอเพียง ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงินเพื่อสร้างอาคารหลังที่ 2 ประกอบกับนโยบายของจังหวัดในขณะนั้นที่ต้องการพัฒนาวัดเกยไชยเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรรค์ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่ง ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ” รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกยไชยเหนือ ภาพที่ 2 จุดบรรจบกันของแม่น้ำยมและ ภาพที่ 3 พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพที่ 4 พระอุโบสถหลังเก่า

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชื่อวัตถุ พระพุทธรูปโบราณ

การจัดเก็บ

ไม่มีการทำทะเบียนวัตถุ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

-พระบรมธาตุ -อุโบสถหลังเดิม ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุตั้งอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ -ชมแม่น้ำสองสี ในจุดที่บรรจบกันของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พระมหาประเสริฐ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล