พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

ขอนแก่น

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น

0-4343-8202-6

0-4343-8204

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:10 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2. บุคคลทั่วไป

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม หมายเหตุ : จดหมายขออนุญาตหรือโทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วัน

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีสู่สารธารณชน เพื่อการอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ของสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแบบยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นงานต่อเนื่องจากการสำรวจ ศึกษาวิจัยซากไดโนเสาร์ที่อุทยานภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ของกรมทรัพยากรธรณี การสำรวจซากไดโนเสาร์เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๑๙ นักธรณีวิทยา นายสุธรรม แย้มนิยม ได้พบซากกระดูกท่อนหัวเข่าของไดโนเสาร์กินพืชที่ใกล้หลุมขุดค้นที่ ๓ หลังจากนั้นมีโครงการร่วมสำรวจโบรารชีววิทยาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ของฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจขุดค้นและมีการวิจัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การพบซากไดโนเสาร์ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จุดประกายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจที่จะทำให้ภูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จ.ขอนแก่นขึ้น และเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้งบประมาณผูกพัน (ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓) จำนวน ๖๘ ล้านบาท จึงได้มอบให้กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาซากไดโนเสาร์ เป็นผู้ดำเนินการการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง อาคารหลุมขุดค้น ๓ หลัง และปรับปรุงอาคารเดิมเพิ่ม ๑ หลัง การก่อสร้างอาคารหลุมขุดค้นแล้วเสร็จใช้งานได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ อาคารพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ การจัดตกแต่งนิทรรศการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ได้มีนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ขณะนั้น) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น นาย ธวัช เสถียรนาม กล่าวต้อนรับ และนาย นภดล มัณฑะจิตร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ด้านการจัดนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นตามลำดับ การวางแผนตกแต่งในอาคารเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้ทำการจ้างปั้นหุ่นไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงจำนวน ๖ ชนิด และติดตั้งประติมากรรมหุ่นเหล็กจำนวน ๒ ชนิด เพื่อให้มองเห็นภาพโครงกระดูกทั้งตัว เพราะกระดูกที่พบมีเพียงบางส่วน หุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่ได้สร้างไว้ก่อนการก่อสร้างอาคาร ได้นำเข้ามาในอาคารทางด้านหลังคา บางตัว เช่น ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงเข้าทางฝาผนัง และบางตัว เช่น ไดโนเสาร์กินปลาปากจระเข้นำมาเป็นชิ้น แล้วประกอบกันเป็นรูปร่างภายหลัง หุ่นทุกตัวสร้างโดยฝีมือประติมากรชาวไทย สร้างตามข้อมูลวิชาการของกรมทรัพยากรธรณี และสร้างด้วยเงินงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรธรณี

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ, ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตทางด้านธรณีวิทยาและไดโนเสาร์ อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนบริการ ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึก ขายอาหาร ห้องบรรยาย ส่วนวิชาการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องสมุด และส่วนนิทรรศการ ได้แก่ ห้องจัดแสดงชั้นล่างและชั้นบน ห้องจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ อยู่บริเวณประตูทางเข้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดโลก หิน แร่และซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญ ส่วนที่ ๒ เป็นห้องโถงใหญ่ จัดแสดงโครงร่างไดโนเสาร์เหล็ก ขนาดใหญ่เท่าตัวจริง กระดูกไดโนเสาร์และแบบจำลองรอยเท้าไดโนเสาร์ บอร์ดจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ มุมแสดงข้อมูลแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ที่ภูเวียง และซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ จากบริเวณนี้ยังสามารถชมห้องปฏิบัติการโบราณชีววิทยาได้ด้วย ส่วนที่ ๓ เป็นสวนไดโนเสาร์ จัดแสดงหุ่นจำลองเท่าตัวจริงของไดโนเสาร์ทุกชนิดที่พบในประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของน้ำตกและป่าไม้ หุ่นไดโนเสาร์เหล่านี้ได้แก่ - ไดโนเสาร์กินปลาสยาม (Siamosaurus suteethorni) - ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว (Psittacosaurus sattayaraki) - ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง (Phuwiangosaurus sirindhornae) - ไดโนเสาร์กินเนื้อไทรันสยาม (Siamotyrannus isanensis) - ไดโนเสาร์กินพืชสยาม (Isanosaurus attavipachi) - ไดโนเสาร์พวกตัวจิ๋วเท่าไก่ (Comsognathus) - ไดโนเสาร์นกระจอกเทศ (Gallimimus) ส่วนที่ ๔ อยู่บริเวณทางขึ้นชั้นสอง จัดแสดงเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ เกี่ยวกับสกุลมนุษย์และต้นกำเนิดสายพันธุ์มนุษย์ในประเทศไทย ตามด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี เช่น เครื่องปั้นดินเผา ,ผลิตภัณฑ์จากแร่ดิน ,แร่ทีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ,แน่ควอตซ์ ,แร่โลหะ ,แร่อื่นๆ และยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม ข้อมูลทางธรณีวิทยาของประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ส่วนที่ ๕ อยู่ที่ชั้นสองเป็นห้องภูเวียง แสดงแบบจำลองภูมิประเทศของภูเวียง ประวัติการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในด้านข้อมูล แต่ละตู้และมุมจัดแสดงมีแผ่นป้ายข้อมูลพร้อมภาพประกอบนิทรรศการโดยเป็นข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนวัตถุสิ่งของแต่ละชิ้นจะมีแผ่นป้ายข้อมูลประจำวัตถุนั้นๆ โดยแสดงชื่อวัตถุ ประเภท และที่มา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนิทรรศการภายในห้องนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดแสดงที่ลานกลางแจ้ง โดยแสดงเรื่องหิน และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ที่บริเวณด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

วัตถุจัดแสดง

การจัดเก็บ

มีการลงทะเบียนทั้งหมด เป็นการให้หมายเลขแบบเดิมที่ขึ้นต้นด้วย TF หมายถึง Thai fossil ปัจจุบันกำลังมีการปรับคำขึ้นต้นใหม่

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ มีสื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสำหรับเยาวชน เรื่อง “รอบรู้ธรณีไทย” มีการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ,Website และสื่อบุคคล

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายปรีชา ซ้ายหนองขาม (พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์)ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล