1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ลพบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ลพบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสรศักดิ์ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2. บุคคลทั่วไป 3. นักท่องเที่ยวในประเทศ 4. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 5. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 6. นักวิชาการ/นักวิจัย

ค่าเข้าชม

ประชาชนทั่วไป 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท,นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สารทเณร และแขกของราชการไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2199-พ.ศ.2231) ทรงโปรดให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลีร่วมกันออกแบบสร้างพระราชวังเมืองลพบุรี กำแพงเมืองและป้อมปราการต่างๆขึ้นในปี พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับว่าราชการงานเมือง ต้อนรับแขกเมือง พักผ่อน และล่าสัตว์ เสมือนเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2231 เมืองลพบุรีก็หมดความสำคัญและถูกทิ้งร้างลง จนกระทั่งได้รับการซ่อมแซมบูรณะอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2394-พ.ศ.2411) ทรงโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมาณมงกุฎและหมู่ตึกพระประเทียบขึ้นในปี พ.ศ.2399 พระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระราชทานหมู่พระที่นั่งพิมาณมงกุฎให้เป็นศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต่อมาสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองลพบุรี พบว่ามีโบราณวัตุกระจายอยู่ตามโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ทรงมอบให้ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จัดสดงโบราณวัตถุขึ้นที่พระที่นั่งจันทรพิศาล เรียกว่า “ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน” เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2467 ต่อมาจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์” ในปี พ.ศ.2504 ปัจจุบันได้จัดแสดงศิลปะและโบราณวัตถุในพระที่นั่งและอาคารต่างๆประมาณ 1,884 รายการ

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

1.พระที่นั่งจันทรพิศาล จัดแสดงเรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สังคม เศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพประวัติศาสตร์สำคัญต่างๆในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น ภาพราชทูตฝรั่งเศส เชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อถวายราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ภาพราชทูตไทย ภาพทอดพระเนตรดาราศาสตร์จันทรุปราคาที่พระที่นั่งเย็นและสุริยุปราคาที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภาพขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค รวมทั้งโบราณวัตถุ เช่น โคมแก้วรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงช้างพระที่นั่ง หมวกลอมพอก ท่อน้ำดินเผาและเครื่องบูชาพระคริสต์ 2.หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ ชั้นล่าง จัดแสดงเรื่องศิลปะโบราณคดี โดยเฉพาะที่พบในจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 1. เรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทย จัดแสดงหลักฐานที่ขุดค้นได้จากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี อายุราว 3,500-4,000 ปีมาแล้ว เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค แหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย แหล่งโบราณคดีบ้านโนนป่าหวาย และแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากดินเผา โลหะสำริดและเหล็ก เครื่องประดับทำจากหิน เปลือกหอยและโลหะ เป็นต้น 2.เรื่องอารยธรรมภาคกลางประเทศไทย พ.ศ.700-พ.ศ.1,400 จัดแสดงเกี่ยวกับชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ รับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเรียกว่าวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ซึ่งในช่วงดังกล่าวเมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญแห่งหนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการใช้อักษรภาษา เช่น จารึกบนแท่งหินและแผ่นดินเผาด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษามอญโบราณ เรื่องเทคโนโลยีและการดำรงชีวิต ได้แก่ ภาชนะดินเผา ตะคันดินเผา เหรียญเงิน เครื่องประดับ ลูกปัด กำไล ตุ้มหู เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เรื่องการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ รูปบุคคลชาวต่างประเทศทำด้วยดินเผา ตราประทับดินเผา คันฉ่องราชวงศ์ถังของจีน ขวดแก้วเปอร์เชีย เรื่องศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ รูปแบบของศาสนสถานและลวดลายปูนปั้นตกแต่งศาสนสถาน ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา เช่นเศียรพระวิษณุสวมหมวกแขก พระพุทธรูป พระพิมพ์ดินเผา และเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่ศาสนาจากอินเดียจะเผยแพร่เข้ามา เช่นตุ๊กตาดินเผา เป็นต้น ชั้นสอง จัดแสดงเรื่องราวต่อจากชั้นที่1 คือเรื่องอารยธรรมในภาคกลางในช่วงรับอิทธิพลศิลปะขอมหรือสมัยลพบุรี อายุราว 1,500-1,800 จัดแสดงศลปและโบราณวัตถุที่พบในเมืองลพบุรีที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม ที่ปรากฏในเมืองลพบุรีในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เช่น ชิ้นส่วนศาสนสถานปรางค์แขก พระปรางค์สามยอด พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาจารึกภาษาเขมร พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหินทราย เป็นต้น เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย จัดแสดงศิลปกรรมรูปแบบต่างๆที่พบในภูมิภาคของประเทศไทย เช่นพระพุทธรูปแบบศิลปะลพบุรี ศิลปะล้านนา ศิลปะเชียงแสน ศิลปะสุโขทัย ศิลปะศรีวิชัย เป็นต้น เรื่องเครื่องถ้วยที่พบในประเทศไทย จัดแสดงเครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา เครื่องถ้วยบุรีรัมย์ เครื่องถ้วยเตาแม่น้ำน้อย เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียดนาม เป็นต้น เรื่องศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา จัดแสดงโบราณวัตถุเนื่องในพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป แผงพระพิมพ์ พระพิมพ์ต่างๆ บานประตูไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยลายน้ำทอง เครื่องถ้วยเบญจรงค์ เครื่องถ้วยลายคราม เครื่องถ้วยจีน อาวุธโบราณ ผ้าพิมพ์ในราชสำนัก และผ้าปักไหมจีนเป็นต้น ชั้นสาม จัดแสดงเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระสาทิสลักษณ์ ฉลองพระองค์ เตียงบรรทม เงินพดด้วงประทับตรามงกุฎ เหรียญกษาปณ์ทองคำตรามงกุฎ ถ้วยชาม เครื่องใช้และเครื่องบรรณาการต่างๆ เป็นต้น 3.หมู่ตึกพระประเทียบ จัดแสดงเรื่องชีวิตไทยภาคกลาง จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชาวนาไทยภาคกลางจังหวัดลพบุรีในอดีต การปลูกเรือนอยู่อาศัย เรือนเครื่องสับ เรือนเครื่องผูก เครื่องครัว เครื่องมือทอผ้า เครื่องมือปั้นหม้อดินเผา การทำดินสอพอง เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร และเครื่องมือจับปลา

วัตถุจัดแสดง

1.แผนที่และภาพเขียนเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น ภาพราชทูตฝรั่งเศส เชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อถวายราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ภาพราชทูตไทย ภาพทอดพระเนตรดาราศาสตร์จันทรุปราคาที่พระที่นั่งเย็นและสุริยุปราคาที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภาพขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค 2.จัดแสดงหลักฐานที่ขุดค้นได้จากแหล่งโบราณคดี ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากดินเผา โลหะสำริดและเหล็ก เครื่องประดับทำจากหิน เปลือกหอยและโลหะ เป็นต้น 3.จัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ จารึกอักษรบนศิลาและดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วย ตราประทับ เหรียญเงิน เครื่องประดับ รูปเคารพในศาสนา ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม อาวุธสมัยโบราณ เตียงบรรทม ฉลองพระองค์ ผ้าพิมพ์และผ้าปักไหมจีน

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์โดยสมบูรณ์ทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1.มีแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.มีหนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ 3.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา และ Web Site

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1.วัดพระบาทน้ำพุ 2.แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 3.ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ 4.สวนบุษราคัม 5.สวนองุ่นเพ็ญธวัช 6.โอเอซิสฟาร์ม 7.ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง 8.สวนเหรียญทอง 9.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 10.ไร่สุวรรณา

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางมานิตา : เขื่อนขันธ์ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล