สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. ขอนแก่น   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ขอนแก่น

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

193 ถ.หลังศูนย์ราชการ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

0-4324-6170

0-4324-6170

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. นักท่องเที่ยวในประเทศ 4. บุคคลทั่วไป 5. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ยกเว้น ค่าเข้าชมเป็นพิเศษกรณีนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณรี หมายเหตุ : จดหมาย ขออนุญาตหรือโทรแจ้งการนัดหมายก่อนหน้าล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

ประวัติความเป็นมา

กรมศิลปากร มีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดง ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง ในจังหวัดใดที่มีโบราณสถานและได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก สมควรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ก็ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยศิลปากรที่ ๗ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มีส่วนราชการต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ กรมศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อรวบรวม สงวนรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เฉพาะอาคารส่วนหน้า ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารส่วนหลังอีก แต่เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่บนเนินที่โล่ง เมื่อเกิดพายุฝนทำให้อาคารได้รับความเสียหาย รวมทั้งครุภัณฑ์ด้วย การจัดแสดงภายในจึงชะงักอยู่ รอการซ่อมแซมแก้ไขอาคารและครุภัณฑ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงได้ดำเนินการจัดแสดงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมศิลปากร มีแนวทางที่จะพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ จึงได้รับงบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุม และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๙๘๕,๓๐๐ บาท สำหรับค่าวัสดุครุภัณฑ์และการจัดแสดง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงให้เป็นไปตามรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง โดยการปรับปรุงการจัดแสดงถาวรที่มีอยู่เดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงให้ครบถ้วน ตามมาตรฐานการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้พิพิธภัณฑสถานเป็นศูนย์กลางการศึกษานอกระบบที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรืออำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลังพิพิธภัณฑ์ให้เป็นระบบเปิดสู่สาธารณชน หมายถึงให้คนทั่วไปเข้าชม และศึกษาหาความรู้ วิธีการจัดเก็บในคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณจากแผนงานเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างงานภายใต้โครงการ SIP อีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ห้องประชุม และศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว และได้รับงบประมาณอีก ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดพิมพ์หนังสือนำชมและแผ่นพับเพื่อบริการสำหรับนักท่องเที่ยว

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

1. แผนผังอาคารชั้นล่าง 2 .แผนผังอาคารชั้นบน

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการทางศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ของอีสานเหนือ ,วิถีชีวิตด้านศาสนา ความเชื่อ ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน ,วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตของอีสานเหนือ โดยจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องราวตามสมัยของวัตถุสิ่งของที่จัดแสดง ประกอบด้วยเรื่องราวในการจัดแสดงหลักดังนี้ -อาคาร ๑ ชั้นล่าง ๑. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ,เครื่องมือเครื่องใช้ ,พิธีกรรม ,การฝังศพ ,แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ และเมืองและชุมชนโบราณในเขตอีสานเหนือ ๒. สมัยประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมทวารวดี แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเสมาหิน ,ศาสนาและความเชื่อ -อาคาร ๑ ชั้นบน ๑. วัฒนธรรมทวารวดี แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกาย ,อักษรและภาษา ,สถาปัตยกรรม ,การสร้างพระพิมพ์ ,โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น ,การขุดแต่งเมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ๒. วัฒนธรรมเขมรหรือลพบุรี แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองและชุมชนโบราณ ,ศาสนาและความเชื่อ และเครื่องปั้นดินเผา ๓. วัฒนธรรมไทยลาว แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ๔. วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะไทย -อาคาร ๑ ชั้นล่าง ด้านหลัง ๓. ห้องเมืองขอนแก่น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับร่องรอยอดีต ,ประวัติเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ ๔. ห้องศิลปะพื้นบ้าน แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๕. ห้องสมุดและบริการความรู้ ๖. ร้านสวัสดิการพิพิธภัณฑ์ Museum shop -อาคาร ๒ ชั้นล่าง เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และห้องประชุม ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นห้องสำนักงานของพิพิธภัณฑ์ ด้านนอกทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารจัดแสดงใบเสมา ซึ่งเป็นอาคารเปิดโล่ง จัดแสดงใบเสมาขนาดต่างๆ และจารึกที่ได้มาจากเขตอีสานตอนบน วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงแต่ละประเภทจะมีแผ่นป้ายอธิบายข้อมูล อีกทั้งแต่ละชิ้นจะมีแผ่นป้ายบอกชื่อของสิ่งของนั้นๆ ด้วย

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา,โบราณวัตถุ,เครื่องมือการเกษตร,เครื่องมือประมง, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน, เครื่องแต่งกายและผ้าทอ,เครื่องไม้, เครื่องดนตรี,เครื่องประดับ,เครื่องโลหะ, เครื่องจักสาน, เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์),เครื่องใช้ในการศาสนา, หิน, อาวุธ, เอกสารโบราณ (จารึก) , สิ่งของจำลอง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

๑.ใบเสมาหินจำหลักนูนต่ำ ภาพพระนางพิมพาสยายพระเกศาเช็ดพระบาท สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ ๒.พระพุทธรูปสำริด สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ ๓. ภาพปูนปั้น สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ ๔. พระพิมพ์ดินเผา สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ ๕. แผ่นเงินดุน ภาพพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ ภาพบุคคล และเจดีย์บรรจุอยู่ในหม้อดินเผา สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ พบที่เมืองกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๖. เทวรูปพระอิศวร สมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่กู่น้อย เมืองนครจำปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ๗. พระโพธิสัตว์ สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ หินทราย พบที่กู่สันตรัตน์ เมืองนครจำปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ๘. ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่กู่สวนแตง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

การจัดเก็บ

มี กำลังดำเนินการอยู่ ถึงปัจจุบันมีวัตถุลงทะเบียนแล้วร้อยละ ๙๕

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ ,หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ Website และประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานอืนที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาว วชิราภรณ์ ไชยชาติ (ภัณฑารักษ์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล