1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ภูเก็ต   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

ภูเก็ต

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 217 หมู่ที่ 3 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110

0-7631-1426, 0-7631-3397

: 0-7531-1426

www.Thailand Museum.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง จัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุอันมีค่าต่างๆด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีแห่งเกาะภูเก็ต ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ‘ศึกถลาง’ พร้อมทั้งนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเมืองถลางและภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงจัดแสดงอาวุธต่างๆ ในการทำสงครามในอดีตอาทิ ปืนโบราณ มีด ดาบพก ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูล ณ ถลาง วัตถุจัดแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจ พระนารายณ์ สูง 235 ซม. ทำด้วยศิลา เป็นศิลปะปัลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 พบที่บริเวณเขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอปะกง จังหวัดพังงา ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่ถ้ำหลังโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และควนลูกปัด ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รู้หรือไม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ดูแลการก่อสร้างโดยสถาปนิก ‘อุดม สกุลพาณิชย์’ ซึ่งนำรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาประยุกต์เข้าเป็นแนวคิดหลักของอาคาร โดยคงลักษณะเรือนไม้มีหลังคา 3 ด้าน โดยมีด้านสกัดเป็นรูปจั่ว การยกพื้น รูปทรง และพื้นผิวของหลังคา พื้นผิวของฝาเลื่อยที่เป็นไม้ไผ่ขัดแตะ และไม้ไผ่สายลายปิดยอดจั่ว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยแท้

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

แผนผังอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง มีการจัดนิทรรศการทั้งหมด 1 ชั้น การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ประกอบด้วย 1.ส่วนจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง คือ ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร 5 ห้อง รวมทั้งห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว 1 ห้อง 2.ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง บริเวณด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง คือ นิทรรศการกลางแจ้ง (บ้านชาวเล)

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ภาพโถงจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภาพที่ 2 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ภาพที่ 3 ภาพห้องจัดแสดงธรณีวิทยาเกาะภูเก็ต และโบราณคดีฝั่งทะเลอันดามัน ภาพที่ 4 ภาพห้องจัดแสดงวีรสตรีเมืองถลาง ภาพที่ 5 ภาพห้องจัดแสดงชาวจีนกับพัฒนาการเมืองภูเก็ต ภาพที่ 6 ภาพห้องจัดแสดงคนภูเก็ต

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชื่อวัตถุ ประติมากรรมพระนารายณ์ ประเภท หินทราย กำหนดอายุ พศว.16-18 คำบรรยาย ประติมากรรมพระนารายณ์ความสูง 2.35 เมตร พร้อมเทพบริวาร พบที่เขาพระนารายณ์ อำเภอกะปง จัหวัดพังงา ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อและการรับอารยธรรมจากอินเดียในอดีตของชุมชนริมฝั่งทะเลอันดามัน

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เอกสารแนะนำ มีแผ่นพับภาษาไทย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวอัจจิมา หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล