1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ชุมพร   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

ชุมพร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร เมืองชุมพร ชุมพร

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถม / มัธยมศึกษา 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. บุคคลทั่วไป 4. นักวิชาการ / นักวิจัย 5. นักท่องเที่ยวในประเทศ

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท เด็กไม่เสียค่าเข้าชม *หมายเหตุ : สามารถยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยทำหนังสือขอยกเว้นค่าเข้าชม หรือทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3-7 วัน

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองชุมพรที่ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์) เมื่อราวปี พ.ศ. 2537 จังหวัดชุมพรได้มอบที่ดินแก่กรมศิลปากรเพื่อใช้ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สถานจำนวน 7 ไร่ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (นายสมคิด โชติถวณิชย์) ได้ดำเนินการโดยกำหนดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร ได้ประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 15 ตอนที่ 104 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน 2542

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

กลองมโหระทึก: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากลอง 72 เซนติเมตร 56 เซนติเมตร จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว หน้ากลองแต่งด้วยลายดาวหรือลายนกกระสาบินทวนเข็มนาฬิกา จำนวน 8 ตัว ลักษณะและลวดลายของกลองมโหระทึกนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับกลองมโหระทึกที่พบในวัฒนธรรมดองซอน ของเวียดนาม ซึ่งมีอายุราว 2,700-1900 ปีมาแล้ว

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุ 100%

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ บุคคลต่างๆ จดหมายข่าว และ website

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางวัชรวดี วีเชียรศรี (หัวหน้าพิพิธภัณฑ์) และนายธีรพล สมศรีสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล