สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

นครราชสีมา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เชิงสะพานท่าสงกานต์ พิมาย นครราชสีมา 30110

0-4447-1167

0-4447-1167

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา- มัธยมศึกษา 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. บุคคลทั่วไป 4. นักท่องเที่ยวในประเทศ 5. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6. นักวิชาการ/นักวิจัย

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท(บัตรรวม 30 บาท) ชาวต่างชาติ 30 บาท (บัตรรวม 100 บาท) * หมายเหตุ : บัตรรวมสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย, พิพิธภัณฑสถานแห่งาติมหาวีรวงศ์,โบราณสถานวัดพนมวัน,อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และโบราณสถานเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศส ผ่านองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) บูรณะปราสาทพิมายจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงเก็บรวมรวมโบราณวัตถุจากการขุดแต่งบูรณะปราสาทพิมาย การขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน และการขุดค้นทางโบราณคดี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษมาจัดแสดง พร้อมทั้งจัดทำป้ายคำบรรยายโบราณวัตถุ ณ หน่วยศิลปากรที่ ๖ ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สาขาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมศิลปากรได้แบ่งส่วนราชการภายในใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๙ นครราชสีมา กรมสิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมศิลปากรได้พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ก่อสร้างอาคาร ๓ หลังเชื่อมต่อกัน พร้อมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุและปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แห่งนี้นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานสากลแห่งหนึ่งในประเทศไทย

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ ,วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น, ภูมิปัญญา, ผลงานศิลปะ ,ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 อาคารชั้นล่าง จัดแสดงเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองพิมาย ได้แก่ สภาพแวดล้อมของเมือง การสร้างปราสาทพิมาย หลักฐานความเจริญทางศาสนา สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 อาคารชั้นบน จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนแถบอีสานตอนล่าง แสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรม ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 3 เป็นอาคารโถงจัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทราย อาทิ ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน บัวยอดปราสาท และปราสาทจำลอง

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา ,โบราณวัตถุ ,เครื่องประดับ ,เครื่องโลหะ ,เครื่องใช้ในการศาสนา ,ภาพถ่าย ,เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน,สมุดข่อย,แผนที่ ฯลฯ) ,สิ่งของจำลอง/ทำเทียม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

1) ประติมากรรมรูปพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ศิลปะเขมรแบบบายน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หินทราย พบที่ปรางค์พรหมทัต ปราสาทพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 2) ประติมากรรมรูปบุรุษ ศิลปะเขมรแบบบาปวน ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ สำริด พบที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะเขมรแบบบายน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หินทราย พบที่ปราสาทนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 4) พระพิฆเนศ ศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หินทราย พบที่ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 5) ศิลาจารึกบ่ออีกา พุทธศตวรรษที่ ๑๕ หินทราย พบที่บ่ออีกา (เมืองเสมา) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 6) พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะเขมรแบบบายน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หินทราย พบที่ปราสาทพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 7) ทับหลังสลักภาพพระพุทธประวัติตอนมารผจญ ศิลปะเขมรแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่ปราสาทพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 8) พระพรหม ศิลปะเขมรแบบแปรรูป ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หินทราย พบที่ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 9) ทับหลังสลักภาพพระนารายณ์ปางวามนาวตาร ศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์-แปรรูป พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ หินทราย พบที่ปราสาทเมืองแขก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 10) ทับหลังสลักภาพเล่าเรื่องการกวนเกษียรสมุทร ศิลปะเขมรแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 11) ภาพสลักรูปเทพ ๙ องค์ ศิลปะเขมรแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่สถานพระนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 12) ทวารบาล ศิลปะเขมรแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หินทราย พบที่ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

การจัดเก็บ

มีการลงทะเบียนทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 2. เอกสารชุดสาระน่ารู้จากโบราณวัตถุ เรื่อง “เทพประจำทิศ เทพพาหนะ” 3. เอกสารชุดสาระน่ารู้จากโบราณวัตถุ เรื่อง “เรื่องราวจากทับหลัง” 4.เอกสารชุดโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม 12 รายการ และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และแผ่นพับปฎิทินกรมศิลปากรราย 2 เดือน

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสริยา ทรรทรานนท์ (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย)

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล