สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุพรรณบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

สุพรรณบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนพระพันวษา ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

0-3552-2191

0-3552-2191

www.thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถม 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3. นักเรียนระดับอุดมศึกษา 4. บุคคลทั่วไป 5. นักท่องเที่ยวในประเทศ 6. นักวิชาการนักวิจัย 7. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เคียวด้ามทองคำ หนึ่งในอุปกรณ์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงใช้ในการทำปุ๋ยหมัก หว่าข้าว และเกี่ยวข้าวในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากบัวรดน้ำ ขัน พลั่ว รถไถ เครื่องนวดข้าว พันธุ์ข้าว พระรามทาน รวงข้าวมงคล 9 รวง แรกที่ทรงเกี่ยว (ข้าวเจ้าพันธุ์ ก.ย.23) ‘เคียวด้ามทองคำ’ ความยาว 42 เซนติเมตรเล่มนี้ ตัวด้ามหุ้มด้วยทองคำ น้ำหนักกว่า 8 บาท แกะสลักลวดลายพญานาค และเทพธิดาฟ้อนรำ สลักข้อความว่า ‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ’สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเกี่ยวข้าว ณ บึงไผ่แขก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2529 เวลา 14.00 น. ส่วนที่ใบมีดแกะสลักลายพฤกษานานาพันธุ์ เคียวด้ามทองคำ ถือเป็นเคียวประวิติศาสตร์ที่ข้าราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสมทบทุนจัดทำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวปฐมฤกษ์ในแปลงสาธิต ณ บึงไผ่แขก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้พระราชทานเคียวด้ามทองคำนี้ มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยตราบจนปัจจุบัน

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 16.20 1 x 25.20 เมตร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉางข้าวของชาวนา ซึ่งนับว่าเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย ภาพที่ 2 ป้ายพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า ภาพที่ 3 สวนหย่อมบริเวณอาคารจัดแสดง ภาพที่ 4 อาคารจัดแสดงด้านข้าง และป้ายแนะนำพิพิธภัณฑ์ ภาพที่ 5 ทางเข้า ภาพที่ 6 เคาท์เตอร์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ฉากนิทรรศการ ภาพที่ 2 ปฏิทินการทำนาของไทย ภาพที่ 3 หุ่นจำลองบ้านและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย ภาพที่ 4 เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาไทย ภาพที่ 5 ภาพจำลองการชาวนาไทยรับเสด็จ ภาพที่ 6 ป้ายแสดงภาพวีถีชีวิตชาวนาไทย

วัตถุจัดแสดง

ภาพที่ 1 พันธ์ข้าวพระราชทาน ภาพที่ 2 อุปกรณ์การจับปลา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

การจัดเก็บ

มี การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1.มีแผ่นพับ และหนังสือนำชม 2.มีรายการทางโทรทัศน์มาถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล