1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานภาคเหนือ 68/3 ถนนโชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

0-5393-1182-3

0-5322-4171

http://www.bot.or.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หมายเหตุ : จดหมายขออนุญาตหรือโทรแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วันหรือแจ้งความจำนงทางอีเมล์ jirawans@bot.or.th

ประวัติความเป็นมา

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2540 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ห้องจัดแสดงเงินตราโบราณ จัดแสดงเงินตรายุคก่อนประวัติศาสตร์ เงินตราในดินแดนสุวรรณภูมิ เงินตราล้านนา และเงินตราร่วมสมัย ห้องจัดแสดงผ้าโบราณ จัดแสดงผ้าไทย และผ้าต่างประเทศ เช่น ผ้าพม่า ลาว จีน กัมพูชา และผ้าในพระราชสำนักเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากมีการจัดแสดงเงินตรา และผ้าโบราณให้ผู้สนใจเข้าชมแล้ว ยังได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์ เงินตรา และผ้าโบราณ มีการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี โดยเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้านการบริการวัสดุพิพิธภัณฑ์ ได้มีการนำเอาระบบ IT มาใช้ในการบริหารระบบวัตถุพิพิธภัณฑ์ งานทะเบียน ฯลฯ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณจิราวรรณ กาวิละ หน่วยงานต้นสังกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล