1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองประวัติศาสตร์ทหาร กรมยุทธการทหารบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0-2278-8121, 0-2297-7347

: 0-2280-2320

http://www.rta.mi.th/armytourism

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

อันดับ 1 องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อันดับ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึษา อันดับ 3 นักเรียนระดับอุดมศึกษา อันดับ 4 บุคคลทั่วไป อันดับ 5 นักวิชาการ / นักวิจัย

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม ในกรณีต้องการเข้าชมต้องทำหนังสือแจ้งมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (มีการบริจาคเพื่อสักการะรัชกาลที่ 5 เพื่อนำไปจัดทำหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์)

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

รถประจำทางธรรมดาสาย 12, 70, 201 รถประจำทางปรับอากาศ 9, 503

ประวัติความเป็นมา

ถือเป็นอีกแหล่งเก็บประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง ‘พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ’ พิพิธภัณฑ์ส่วนกลางของกองทัพ ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และจัดแสดงสรรพศาสตราวุธ และวัตถุพิพิธภัณฑ์ทหาร ตลอดจนเอกสารทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอกบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิม พิพิธภัณฑ์กองทัพบกฯ มีรากฐานจากพิพิธภัณฑ์ทหารของโรงทหารหน้า ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหมื่นไวยวรนาถผู้บังคับการกรมทหารหน้าได้การบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานสร้างขึ้นโดยกำหนดให้บริเวณหน้ามุขชั้น 3 เป็นสถานที่จัดเก็บสรรพศาสตราวุธและวัตถุพิพิธภัณฑ์ทหาร ต่อมากองทัพบกมีความจำเป็นต้องใช้ห้องดังกล่าวเป็นที่ทำงานของหน่วยงาน จึงส่งมอบวัตถุพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งพอมีการจัดตั้งกองบัญชาการกองทัพบกขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเหล้าเดิม กองทัพได้อนุมัติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในอาคารดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา บนเนื้อที่อาคารทั้งหมด 3 ชั้น จัดแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องจัดแสดงอาวุธซึ่งจัดแสดงอาวุธจริงหลากหลายประเภทที่กองทัพบกใช้ในราชการสงคราม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยสงครามเวียดนาน,ปรามอั้งยี่,วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ฯลฯ โดยอาวุธส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงจะเป็นปืนเล็กสั้น และปืนเล็กยาวจากหลายประเทศ อาทิ ปืนคาบศิลา,ปืนนก,สับ เป็นต้น แต่ที่ชวนตื่นตาตื่นใจมากที่สุด เห็นจะเป็น ‘ปืนแก๊ตลิ่ง’ ที่กองทัพไทยสั่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เป็นอาวุธประจำหน่วยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปืนดังกล่าว สามารถยิงได้ประมาณ 400นัด/นาที เคยใช้ในการปราบฮ่อที่เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของชาติจนได้รับชัยชนะในที่สุดและที่สะดุดตาไม่แพ้กันก็คือ ‘โพล่’ และ ‘แฟ้ม’ สิ่งจำเป็นสำหรับทหารเดินเท้าในสมัยโบราณ ใช้เป็นที่พักแรมเวลาออกศึกสงคราม ป้องกันแดดฝนภายในผูกติดด้วยแฟ้มซึ่งสานตอกเป็นรูปร่างคล้ายครุ (ถัง) นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ แสดงเหตุการณ์สำคัญของกองทัพ การปฏิบัติการรบครั้งสำคัญ,ห้องจัดแสดงเครื่องแบบและเครื่องหมายทหาร,ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพบก และห้องพระบารมีปกเกล้าฯ เป็นต้น

แผนที่

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

1.อาวุธที่ใช้ในการสงคราม 2.ธงชัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งกองทัพบกได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ และเครื่องมือเครื่องใช้การทหาร 3.ภาพของอดีตผู้บังคับบัญชาการทหารบก 4.เครื่องแบบเครื่องหมายทางทหารตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น – ปัจจุบัน 5.แบบจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการรบครั้งสำคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัย – ปัจจุบัน 6.วัตถุจัดแสดงเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ผลิตสำหรับกองทัพบก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

‘ปืนแก๊ตลิ่ง’ อาวุธประจำหน่วยในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ใช้ในการปราบฮ่อที่เข้ามารุกล้ำอธิปไตย จนได้รับชัยชนะ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พันเอกหญิง พิไลพร ธนสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองประวัติศาสตร์ทหาร กรมยุทธการทหารบก

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล