1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. แพร่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

0-5451-1124, 0-5452-2263

0-5451-1500

www.nareerat.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) จำนวนเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่บริหารจัดการโดยโรงเรียนนารีรัตน์ โดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลประจำ 3 คน 2) ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย อันดับ 1 นักเรียน อันดับ 2 ประชาชนทั่วไป 3) สถิติผู้เข้าชม ยังไม่มีการเก็บสถิติ 4) การบริการต่อผู้เข้าชม ลานจอดรถ 5) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของโรงเรียน 6) การจัดกิจกรรม (กิจกรรมในช่วงระยะเวลา 1 ปี) ไม่มีการจัด 7) การประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนถึงวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีกประมาณ 100 เมตร ทางด้านซ้ายมือจะถึงโรงเรียนนารีรัตน์ ซึ่งอยู่ติดกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หรือหากใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 จากลำปางเข้ามาทางอำเภอลอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิตไปประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ตรงขึ้นไปประมาณ 700 เมตร ทางด้านขวามือก็จะถึงโรงเรียนนารีรัตน์ หรือจากทางหลวงหมายเลข 1023 ตรงขึ้นมาอีกประมาณ 50 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรอบเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมือง ตรงขึ้นไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีกประมาณ 100 เมตร ทางด้านซ้ายมือจะถึงโรงเรียนนารีรัตน์ได้เช่นกัน

ประวัติความเป็นมา

อาคารน้ำเพชรเป็นอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวแพร่ทุกหมู่เหล่า ที่ได้พร้อมใจกันร่วมสร้างอาคารน้ำเพชรขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารน้ำเพชร จึงมีพระดำรัสว่า "อาคารไม้เก่า ๆ ที่สวยงามอย่างนี้ หาชมได้ยากแล้ว สมควรอนุรักษ์ไว้" ประกอบกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ทางโรงเรียนนารีรัตน์จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ขึ้น โดยใช้พื้นที่ในอาคารน้ำเพชร ซึ่งเป็นอาคารสำคัญของโรงเรียน

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารน้ำเพชร ซึ่งเป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น แบบล้านนาประยุกต์ ภายในอาคารแบ่งเป็นห้องจำนวน 6 ห้องต่อชั้น อาคารหลังนี้เป็นอาคารเกียรติยศและเป็นที่ตั้งขององค์กรที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

สมาคมศิษย์เก่านารีรัตน์ มูลนิธิคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ มูลนิธิศิษย์เก่านารีรัตน์ ห้องประชุมน้ำเพชร ห้องนำเสนอ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคารน้ำเพชรตั้งอยู่ทางส่วนหน้าของโรงเรียน ทางด้านหน้าอาคารเป็นถนน ลานสนามหญ้าและสนามบาสเกตบอล ส่วนด้านข้างทางทิศตะวันตกเป็นลานสำหรับจอดรถ ทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่ช่วยส่งเสริมมุมมองไปสู่ตัวอาคาร ส่วนสภาพภูมิทัศน์บริเวณอื่น ๆ จะมีที่ว่างค่อนข้างน้อย มีต้นไม้บ้างเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ตั้งอยู่หนาแน่น

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเกียรติประวัติของโรงเรียน ชีวประวัติบุคคล และพัฒนาการด้านการเรียนการสอน

วัตถุจัดแสดง

1) ศิลปวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป 2) วัตถุสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องเงิน 3) อุปกรณ์การเรียนการสอน 4) รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ โล่รางวัล, ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร 5) ภาพถ่าย 6) หุ่นจำลอง 7) หนังสือ 8) สถาปัตยกรรม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มี

การจัดเก็บ

1) การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของ ใช้การจดบันทึก 2) ห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ ไม่มี 3) ห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ ไม่มี

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1) พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง 2) คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณครูทัศนา ไข่คำ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล