สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน

โครงการมิวเซียมสายตายาว: มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย
Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society

 

พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย

 

ประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์กับผู้สูงวัย จำนวน 10 โครงการ โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างมิวเซียมสยามและผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาในรอบคัดเลือกทั้ง 16 โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา คือ

1) คุณลักษณะในการเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลเป็นที่ยอมรับในวงการพิพิธภัณฑ์และผู้สูงอายุในระดับนานาชาติ

2) ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดทำรายงานการวิจัย

3) ประสิทธิภาพของแผนงาน ความเป็นไปได้จริงภายใต้กรอบของเวลาและงบประมาณ ความสามารถในการปรับแผนงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย

4) ความคุ้มค่าของโครงการ ทั้งด้านกระบวนการและผลผลิตที่ได้จากการวิจัย

 

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบตัดสิน 10 โครงการ

1) ชาญชราเล่าภาพอดีตย่านบางลำพู

ลลิตา อัศวสกุลฤชา, เจนจิรา สีหราช และกานต์ภพ ภิญโญ

พิพิธบางลำพูและพิพิธภัณฑ์เหรียญ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์

 

2) ฒ. ผู้เฒ่าเล่านิทาน

ลัดดาวัลย์ โพธิวิจิตร

ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

 

3) สูตร รักษ์ จำ: การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารจากความทรงจำสูงวัยในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย

ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์ และโสภา ศรีสำราญ นักวิจัยอิสระ

 

4) โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ :

การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ

ชุตินันท์ ทองคำ

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

5) การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

6) การพัฒนาสุขภาวะและชะลออาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุผ่านบอร์ดเกมเรื่องเล่าจากงานศิลปะ

เมธาวี กิตติอาภรณ์พล และนัฐกานต์ ภู่รุ่งฤทธิ์

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

7) กล่องพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

กาญจนา จีโน และกลุ่มศิลปินอิสระ

 

8) จัดแสดงแบบไหน รุ่นใหญ่ชอบ Display Design for The Elderly

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสิต ลีนิวา และอาจารย์กฤติยา ปิยะอรุณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

9) สองวัย...หัวใจเดียวกัน

วิภาดา ศุภรัฐปรีชา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

10) Bridging the digital generation divide: เชื่อมรุ่น...วัยใสกับวัยเซียนในยุคดิจิทัล

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และพิมพ์ผกา ทรายข้าว

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลโครงการต่อไป

Relate

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาและส่งข้อเสนอได้แล้ววันนี้ - 20 ธันวาคม 2563

3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลข้อเสนอรอบคัดเลือก

ประกาศผลข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย
มิวเซียมสายตายาว

5 มกราคม 2564

เอกสารโครงการ

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

30 เมษายน 2564