สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ประกาศผลข้อเสนอรอบคัดเลือก

 

ประกาศผลข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก

พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย

มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย

Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society

 

ขอขอบคุณ คนทำงานพิพิธภัณฑ์ นักวิจัย และผู้สนใจที่ส่งข้อเสนอเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society

 

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ได้แก่

 

กล่องพิพิธภัณฑ์ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง
กาญจนา จีโน และกลุ่ม อาสาสมัครนําชมงาน เทศกาลศิลปะบางกอกอารต์เบียนนาเล่

 

การพัฒนาการให้บริการของนิทรรศการดิจิทัลและจักรกลแห่งการเรียนรู้ (Digital and Machine Learning) เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ของคนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ปิยะกัลป์ ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 

การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อนเพลงผ้า “กลุ่มยังวัน สรรสร้างสุขผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน”
สมรรถ คุ้มสุวรรณ องค์การบ้านแห่งไหม อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

 

การพัฒนาสุขภาวะและชะลออาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุผ่านบอร์ดเกมเรื่องเล่าจากงานศิลปะ
เมธาวี กิตติอาภรณ์พล และนัฐกานต์ ภู่รุ่งฤทธิ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ : การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุผ่าน สถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ
ชุตินันท์ ทองคำ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

ชาญชราเล่าภาพอดีตย่านบางลำพู
ลลิตา อัศวสกุลฤชา เจนจิรา สีหราช และกานต์ภพ ภิญโญ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

 

เชื่อมรุ่น...วัยใสกับวัยเซียนในยุคดิจิทัล Bridging the digital generation divide
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ฒ.ผู้เฒ่าเล่านิทาน
ลัดดาวัลย์ โพธิวิจิตร ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

 

นิทรรศการ “เรื่องเล่าที่หายไปในรังสิต”‬‬‬‬‬‬
เดชาภิวัชร์ นพมิตร และเหมือนพิมพ์ สุวรรณากาศ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ‬

 

แนวทางการออกแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ตามแบบอารยสถาปัตยกรรม
Guidelines of Exhibition Design for All in Museum
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสิต ลีนิวา และอาจารย์กฤติยา ปิยะอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

แนวทางจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
A Guideline Museum Management to Enhance Sustainable Happiness of Aging
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม และคณะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รู้ตัว...แต่ไม่รู้วัย
ดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และคณะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 

สองวัย...หัวใจเดียวกัน
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 

สูตร รักษ์ จำ: การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารจากความทรงจำสูงวัยในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์ นักวิจัยอิสระ

 

สภาพแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามหลักแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

อุกฤษ วรรณประภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

สำหรับข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกตามรายการดังกล่าว

โครงการมิวเซียมสายตายาวฯ จะติดต่อกลับผ่านอีเมล เพื่อให้เจ้าของข้อเสนอยืนยันการเข้าร่วมต่อไป

Relate

เอกสารโครงการ

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

30 เมษายน 2564

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาและส่งข้อเสนอได้แล้ววันนี้ - 20 ธันวาคม 2563

3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน
Farsighted Museum
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย

5 มีนาคม 2564