Museum Academy 2019


โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-2 รูป จากทั้งหมด 2 รูป

กำหนดการสำคัญ Museum Academy 2019

 

 

  

วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศรับสมัครผู้สนใจ

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019

 

วันที่ 6- 8 มิถุนายน 2562

Lead and learn: creative museum guide 

ปฏิบัติการนำชมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

 

พัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุณฑริก เขมาชีวะ
ผู้ก่อตั้ง Museum Minds

 

เรียนรู้บทบาทของผู้นำชมในฐานะนักการศึกษา
เรียนรู้วิธีการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ชม อาทิ กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์เพื่อแบ่งผู้ชม การรับมือกับผู้ชมและคำถามท้าทาย การแสดงออก และอื่นๆ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจากมิวเซียมสยาม, หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และที่อื่นๆ

เหมาะสำหรับ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่นำชม และครู

 

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

How to create a temporary exhibition?

สร้าง นิทรรศการหมุนเวียนอย่างไร

 

ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร และชนน์ชนก พลสิงห์
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม

 

วิธีคิดประเด็นนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการแบบไหนที่คนไทยอยากดู
การตั้งชื่อ การออกแบบเนื้อหา การทำ Storytelling
และเรื่องอื่นๆ ก่อนจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนแบบมิวเซียมสยาม

เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ นักออกแบบเนื้อหา คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ นักการศึกษา

 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562

Startup Museum 101

การตลาดในงานพิพิธภัณฑ์

 

ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และรศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รู้จักความปั่นป่วนในธุรกิจการเรียนรู้, เข้าใจ Business Model Canvas, เท่าทันเทคโนโลยีที่มีผลต่อผู้คน
เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และมองเห็นเพื่อพัฒนาแหล่งรายได้ของพิพิธภัณฑ์

เหมาะสำหรับ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายการตลาด

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก
การฝึกอบรมเปิดกว้างให้กับภัณฑารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสมัครต้องระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมและความคาดหวังต่อการประยุกต์ใช้กับงานหรือความสนใจของตนเอง ทั้งนี้ผู้ร่วมชั้นเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

รูปแบบการอบรม
เป็นการอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ โดยลงลึกถึงทฤษฎีและปฏิบัติการที่แตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของไทย สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงวิชาการพิพิธภัณฑ์ศึกษาได้ ซึ่งจะทำให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และการสร้างสรรค์งานพิพิธภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้าชมให้ได้รับประสบการณ์ที่ชัดเจน และสร้างความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จะได้มีแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้และทักษะเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาในสายงานพิพิธภัณฑ์ต่อไป

 


วัตถุประสงค์
1) เพื่อเชื่อมคนทำงานพิพิธภัณฑ์ โดยมี สพร. เป็นแกนกลางในการส่งมอบองค์ความรู้ เพื่อสร้างภาคีการเรียนรู้ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา
2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาแก่บุคลากรของสพร. และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ ในเรื่องประวัติและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ บทบาทต่อสังคม นิยามและประเภทของพิพิธภัณฑ์ เทคนิคเชิงปฏิบัติการในงานพิพิธภัณฑ์และวิธีการในการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงานต่างๆ รูปแบบองค์กร การจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
3) เพื่อเพิ่มช่องทางงานบริการทางวิชาการในการบ่มเพาะแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ และขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่สังคม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของงานพิพิธภัณฑ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น
2) สามารถสร้างองค์ความรู้ แนวคิด จินตนาการที่ได้จากการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนำความรู้ที่ได้จากการบูรณาการจากศาสตร์ที่หลากหลายไปพัฒนา หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานของตนเพื่อสร้างประโยชน์และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้
3) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสพร. และนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

 


กลุ่มเป้าหมาย:
หลักสูตรละจำนวน 20-25 คน
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2IT3jXI

จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562


2. พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

โดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 225 2777 ต่อ 431, 432 / มือถือ 081-927-9328 ฝ่ายวิชาการ
อีเมล info.museumacademy@gmail.com

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม


ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Museum Academy 2019
 

 

Relate

06

มิ.ย.

เทศกาล Noise Market 6 ตลาดนัดอาชีพสุดฮิป กับธีม Precycling !!!!

ตลาดนัดอาชีพสุดฮิป กับธีม Precycling!!!!

9 มิถุนายน 2560

03-30

เม.ย.-มิ.ย.

มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด “อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน” จังหวัดชัยภูมิ

ได้เวลาพี่น้องชาวชัยภูมิไปสนุกกับ มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile ชุด “อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน” กันแล้ว

31 มีนาคม 2560

Muse Mag ฉบับที่ 7

เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2558 | นิตยสารเสริมแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การเรียนรู้ โดย มิวเซียมสยาม

18 ธันวาคม 2560

10-18

ส.ค.-ส.ค.

สิงหาหรรษา นั่งรถรางเที่ยวมิวเซียมสยาม

ชมบรรยากาศของเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดประสบการณ์ทางวัฒนธรรม สนุกกับแหล่งเรียนรู้ตลอดเส้นทาง

10 สิงหาคม 2561