รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2018

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

 (Museum Academy 2018)

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในกำกับของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คือ (1) การเป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่สมบูรณ์ หลากหลายและเป็นองค์กรนำทางด้านฐานความรู้ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของสพร. (2) การสร้างพิพิธภัณฑ์ต้นแบบและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

 

นอกจากนี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ยังสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้โดยการจัดประชุมวิชาการ การจัดเสวนาทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม ศิลปวัฒนธรรม และชาติพันธุ์วิทยา ที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนในสังคม หรือเรื่องราวในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน อันเป็นการเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน
โดยฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีแผนการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา โดยเห็นว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยมากขึ้น วัฒนธรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมไทย โดยพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์การเรียนรู้ในประเทศไทยได้ปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งสาระเชิงบันเทิง รวมทั้งสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เมื่อพิพิธภัณฑ์มีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น บุคลากรในสายงานพิพิธภัณฑ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องสร้าง “งาน” ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม คนทำงานพิพิธภัณฑ์ก็จำเป็นต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ด้วยเทคนิคและวิธีการอย่างใหม่ โดยผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ควรทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องของประเด็นเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ของผู้ชม ซึ่งควรรวมไปถึงรสนิยมการใช้ชีวิตและวิธีการใฝ่หาความรู้ของผู้ชมกลุ่มต่างๆ

 

 

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy 2018) จะทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานพิพิธภัณฑ์ โดยคาดหวังให้ผู้รับการอบรมเกิดการประยุกต์ใช้กับงานของตน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์กรพิพิธภัณฑ์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ บนพื้นฐานของแนวคิด “Learning by Doing” หลักสูตรที่จัดในปีนี้ ประกอบด้วย

 

1. พิพิธ (ปฏิสัม) ภัณฑ์ (Re-vision exhibition process with universal design for learning)

 

เมื่อโจทย์ของพิพิธภัณฑ์ คือ การเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน (Museum for all) ตามบริบทสังคมใหม่
แล้วพิพิธภัณฑ์ควรออกแบบอย่างไร เรียนรู้และค้นหาคำตอบได้จากแนวคิด Interactive
Universal Design ศาสตร์ที่จะช่วยออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ในห้องนิทรรศการได้ดียิ่งขึ้น

 

เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ นักออกแบบเนื้อหา คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ 
นักการศึกษา

 

ดร. ปริยกร ปุสวิโร และอาจารย์พัชรินทร์ กรูเนิร์ต
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561

เวลา 09.30-17.30 น. ณ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

2. ใบงาน 101 (Worksheet 101)

 

มารื้อกฎเดิมๆ ของการออกแบบใบงานในนิทรรศการใหม่ให้ตอบโจทย์ มีความน่าสนใจ 
พร้อมสูตรเด็ด เคล็ด (ไม่) ลับที่เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาของตนได้มากขึ้น
เรียนรู้วิธีการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ตามหลักสากลเพื่อการเข้าถึง
(Design For Access)

 

เหมาะสำหรับ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ และครู

 

พัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุญฑริก เขมาชีวะ
7- 9 มิถุนายน 2561

เวลา 09.30-17.30 น. ณ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

3. การจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์

(Civic space and Museum Supporting Facilities)

 

เมื่อพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นสถานที่แค่จัดแสดงนิทรรศการแต่มีความหมายและเป็นที่ใช้เวลาของผู้ชม เรา
จะวางแผนทางกายภาพพิพิธภัณฑ์อย่างไรให้สอดคล้องกับผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
เรียนรู้การออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่แห่งความสะดวกสบายและ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ

 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ นักออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่ดูแล
งานการใช้พื้นที่ ผู้สนใจการใช้พื้นที่สาธารณะ

 

ผศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ และอาจารย์ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล
28-30 มิถุนายน 2561

เวลา 09.30-17.30 น. ณ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

4. เสียงบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์  (The blind sight: AD for museum)

 

"ยินดีต้อนรับสู่โลกของคนตาบอด โลกที่เสียงเป็นใหญ่ โลกพิพิธภัณฑ์อีกใบที่ทุกงานจัดแสดงจะถูกแปลงเป็นเสียง โลกที่พร้อมเปิดเข้าหา นักศึกษา ภัณฑารักษ์ นักทำสื่อวิดีทัศน์ หรือคนถนัดงานโสตฯทุกท่าน"

 

เหมาะสำหรับ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ คนทำสื่อวีดิทัศน์ เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

 

อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
12-14 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.30-17.30 น. ณ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

โดยจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 4 หัวข้อ หัวข้อละ 3 วัน ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และวันเสาร์ โครงสร้างการอบรมประกอบด้วย การฟังบรรยายแนวคิดและทฤษฎีเฉพาะเรื่องที่มีความทันสมัย การออกภาคสนามเพื่อดูตัวอย่างงาน และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้นิทรรศการของมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้ฝึกกระบวนการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการจริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

การฝึกอบรมเปิดกว้างให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ภัณฑารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง โดยผู้สนใจสมัครต้องระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมและความคาดหวังต่อการประยุกต์ใช้กับงานหรือความสนใจของตนเอง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยเป็นการลงลึกถึงทฤษฎีและปฏิบัติการที่แตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของไทย สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงวิชาการพิพิธภัณฑ์ศึกษาได้ ซึ่งจะทำให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และการสร้างสรรค์งานพิพิธภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้าชมให้ได้รับประสบการณ์ที่ชัดเจน และสร้างความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จะได้มีแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้และทักษะเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาในสายงานพิพิธภัณฑ์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเชื่อมคนทำงานพิพิธภัณฑ์ โดยมี สพร. เป็นแกนกลางในการส่งมอบองค์ความรู้ เพื่อสร้างภาคีการเรียนรู้ร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา

2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาแก่บุคลากรของสพร. และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ ในเรื่องประวัติและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ บทบาทต่อสังคม นิยามและประเภทของพิพิธภัณฑ์ เทคนิคเชิงปฏิบัติการในงานพิพิธภัณฑ์และวิธีการในการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงานต่างๆ รูปแบบองค์กร การจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

3) เพื่อเพิ่มช่องทางงานบริการทางวิชาการในการบ่มเพาะแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ และขยายผลต้นแบบการเรียนรู้สู่สังคม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของงานพิพิธภัณฑ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

2) สามารถสร้างองค์ความรู้ แนวคิด จินตนาการที่ได้จากการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนำความรู้ที่ได้จากการบูรณาการจากศาสตร์ที่หลากหลายไปพัฒนา หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานของตนเพื่อสร้างประโยชน์และสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้

3) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสพร. และนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

 

กลุ่มเป้าหมาย:

หลักสูตรละจำนวน 20 คน

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการสมัคร

1. ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2H7v7al

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

2. ฝ่ายวิชาการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

โดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 225 2777 ต่อ 431, 432 / มือถือ 081-927-9328 ฝ่ายวิชาการ

อีเมล museumacademy2018@gmail.com

 

สมัคร Museum Academy Online สแกน QR CODE ค่ะ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม

 

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร_Museum_Academy_2018_update

ประเภท : .pdf ขนาด: 154.02 KB

Relate