[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. 

ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ (English)

Education Within & Beyond Museum Walls : A Singapore Case Study

โดย Mr.Alvin Tan Assistant Chief Executive-Policy and Community,

National Heritage Board, Singapore

 

 

คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Heritage Board, Singapore) เห็นว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงผู้ชมและช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน และมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การศึกษามีความสำคัญต่อการปลูกฝังสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของชาติและเสริมให้อัตลักษณ์ของชาติเข้มแข็งขึ้นในหมู่นักเรียนและชาวสิงคโปร์ทั่วไป

 

ภายใต้กรอบการให้การศึกษา คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ อาศัยกลยุทธ์ 3 ประการ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นทรัพยากรการเรียนรู้อย่างแท้จริง

2) พัฒนาโครงการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแก่โรงเรียน

3) สร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์เหล่านั้นจึงได้พัฒนาโครงการการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ

 

ปาฐกถานี้จะแนะนำให้รู้จักกับกุลยุทธ์ทางการศึกษาและโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ ที่สร้างขึ้นมาสำหรับโรงเรียนและนักเรียนพร้อมทั้งจะแบ่งปันเป้าหมายของการเรียนรู้และข้อท้าทายที่เผชิญอยู่ในขณะที่พัฒนาและนำโครงการเหล่านี้ไปใช้จริง

 

 

สไลด์บรรยายของวิทยากร

 

Relate

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2016

2nd August 2016 | 10.20-10.45
Opening Museum Forum 2016
Mr. Rames Promyen
Director of National Discovery Museum Institute

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

22-23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30

8 มิถุนายน 2561

01

เม.ย.

ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 "Museum Education NOW! : Agenda, Practice, Conflict and Solution"

12 เมษายน 2560

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

[Video] จินตพิพิธภัณฑ์ จาก 'Malraux' ถึง 'ICOM Milano'

2nd August 2016 | 10.45-12.15
Without Walls Keynote Speaker
Prof. Dr. Apinan Poshyananda
Permanent Secretary, The Ministry of Culture, Thailand.

26 ธันวาคม 2560