การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

Museum Forum 2017

 Museum Education NOW!

 Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

 

แกะปมแก้ปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ

ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้

 

I งานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก

ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาหลักและพิพิธภัณฑ์ในระดับต่างๆ

-การจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้สอดรับกับหลักสูตรการศึกษา

-การทำงานร่วมกันระหว่างนักการศึกษาและครู

-การใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

-การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในช่วงวัยต่างๆ

-การจัดการเรียนรู้ให้พิพิธภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกของระบบการศึกษา

 

II พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบ (non formal education, life-long learning) และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย/แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์สามารถจัดการเรียนรู้ หรือร่วมเรียนรู้กับสังคมได้อย่างไร

-การจัดการเรียนรู้นอกระบบผ่านพิพิธภัณฑ์

-การสร้างการเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนลักษณะต่างๆ

-ข้อจำกัดและการส่งเสริมศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบสำหรับคนกลุ่มต่างๆ

-พิพิธภัณฑ์และการสร้างการเรียนรู้ให้กลุ่มครอบครัว

-เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงวัย ในพิพิธภัณฑ์

-พิพิธภัณฑ์และการเข้าถึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงพิพิธภัณฑ์ เช่น ผู้อพยพ คนชายขอบ คนด้อยโอกาส

-การสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ

 

III การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆของพิพิธภัณฑ์ สามารถทำได้ในรูปแบบใดบ้าง

-การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

-การวัดผลการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

-การวิจัยผู้ชม/ การวิจัยโปรแกรมการศึกษา

 

IV บุคลากรด้านการศึกษากับงานพิพิธภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษา ทั้งในพิพิธภัณฑ์เอง และระหว่างพิพิธภัณฑ์กับองค์ประกอบอื่นๆในสังคม

-บทบาทครูกับงานพิพิธภัณฑ์

-บทบาท/ การทำงานของนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์

-ภัณฑารักษ์กับนักการศึกษา

 

V พิพิธภัณฑ์และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

พิพิธภัณฑ์สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรบ้าง

-การสร้างพลังร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนต่างๆ

-การสร้างการเรียนรู้ใน “คุณค่า” ต่างๆ เช่น ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความดี ความงาม ความเลื่อมล้ำทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ฯลฯ

 

VI การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

ว่าด้วยแนวคิดและประสิทธิภาพในการใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ เช่น

-วัตถุจัดแสดง

-ดิจิทัล

-เกม

-ละคร

-สื่อเรียนรู้ที่จับต้องได้

-ภาพยนตร์

-สิ่งพิมพ์

-สื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive media)

-สื่อออนไลน์

 

กำหนดการสำคัญ

 

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 2 หน้า

รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

-บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)

-ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา

-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

 

ส่งบทคัดย่อมาที่ museumforum2017@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะทำการประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทางอีเมลและเว็บไซต์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งบทความขนาด 15-20 หน้า/โครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อและบทความที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

-ประกาศรับบทคัดย่อ  (30 มีนาคม 2560)

-ปิดรับบทคัดย่อ  (15 พฤษภาคม 2560)

-ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ  (5 มิถุนายน 2560)

-ประกาศกำหนดการประชุมฯและเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  (5 กรกฎาคม 2560)

-ส่งบทความ 15-20 หน้า  (7 กรกฎาคม 2560)

-การประชุมวิชาการ  (2-3 สิงหาคม 2560)

 

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 420 หรือ 081-927-9328 เวลา 10.00 น.-17.00 น.

e-mail : museumforum2017@gmail.com

website : museumsiam.org

 

 

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Museum-Forum-2017_Detail

ประเภท : .pdf ขนาด: 170.99 KB

Museum_Forum_2017_Poster

ประเภท : .pdf ขนาด: 2.76 MB

Relate

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

[Video] Potential contribution of Museums without Walls in implementing UNESCO...

2nd August 2016 | 18.00-19.00
Potential contribution of Museums without Walls in implementing the UNESCO Recommendations on Museums
Duong Bich Hanh
Chief of Culture Unit at UNESCO Bangkok Office

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559

[Video] Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World

2nd August 2016 | 13.00-14.30
Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World
Ksenia Duxfield-Karyakina

26 ธันวาคม 2560

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

8 กันยายน 2559