[Video] Singapore’s Little Treasure Project

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

 

 

3rd August 2016 | 10.30-12.00

 

Singapore’s Little Treasure Project
Asmah Alias
Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore

 

Relate

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)

30 สิงหาคม 2561

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

ประกาศกำหนดการประชุมฯ และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

7 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ

หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ เริ่มจากนิยามของคำต่าง ๆ ที่มีความหมายเข้ากับเรื่องนี้

8 กันยายน 2559