[Video] Singapore’s Little Treasure Project

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

 

 

3rd August 2016 | 10.30-12.00

 

Singapore’s Little Treasure Project
Asmah Alias
Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore

 

Relate

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2016

2nd August 2016 | 10.20-10.45
Opening Museum Forum 2016
Mr. Rames Promyen
Director of National Discovery Museum Institute

26 ธันวาคม 2560

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

Museum Media
1-2 August 2018

8 กรกฎาคม 2561

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559