[Video] Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

 

 

2nd August 2016 | 14.30-16.00

 

Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum
Tara Gujadhur
Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

 

Relate

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะ

26 สิงหาคม 2559

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2016

2nd August 2016 | 10.20-10.45
Opening Museum Forum 2016
Mr. Rames Promyen
Director of National Discovery Museum Institute

26 ธันวาคม 2560

การประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ Museum Without Walls

28 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559