Public Programs


หลงรัก

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-7 รูป จากทั้งหมด 7 รูป

กิจกรรมเสวนาวิชาการ
เปิดประเด็นการศึกษา เรียนรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาองค์ความรู้จากนิทรรศการ
• “ลวดลายและความหมายของเครื่องเขินในสังคมล้านนา”
• “ช่างรักในงานศิลปกรรมของช่างสิบหมู่”

กิจกรรม Story Telling
จัดการนำเสนอคุณค่าและความหมายของเนื้อหานิทรรศให้เข้าใจได้ง่ายในทุกผู้เข้าชมหลากหลายวัยผ่านวิธีการบอกเล่าด้วยรูปแบบตัวละคร จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 รอบๆ ละ 30 นาที

กิจกรรม Study Trip
“เรียนรู้งานรัก ช่างสิบหมู่ไทย”
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญชั้นครูถึงขั้นตอน กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในกลุ่มงานช่างรัก ณ กองช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

กิจกรรม Workshop
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเทคนิคกรรมวิธีการทำงานเครื่องรักแบบดั้งเดิม เพื่อการต่อยอดและประยุกต์ความรู้งานช่างรักสู่การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (Learning by Doing) ผ่านการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานรักแบบร่วมสมัย

สมุดคู่มือการเรียนรู้สำหรับเยาวชน (Educational Pamphlet)
สมุดคู่มือที่ช่วยให้การเรียนรู้สาระสำคัญจากเนื้อหานิทรรศการให้เข้าใจได้ง่ายผ่านการสังเคราะห์และใช้ภาพวาดการ์ตูนเป็นสื่อ รวมถึงการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมจากนิทรรศการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในนิทรรศการให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม Let’s Design
กิจกรรมท้าทายความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบโปสการ์ดด้วยลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนภาชนะเครื่องเขินที่จัดแสดงในนิทรรศการด้วยตราประทับ